Deklaracja organu wodnego

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej 
w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Na mocy przedmiotowego porozumienia, wnioski o wydanie tego dokumentu, z regionu wodnego Górnej Wisły - Zachodniej, zgodnie z załączonym wzorem, prosimy kierować 
do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W przypadku określenia, przez właściwą instytucję, w szczególności instytucję przeprowadzającą konkurs, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), wzoru, na którym ma zostać sporządzony przedmiotowy dokument, prosimy o jego przedłożenie.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:

1)     przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód[1];

2)     inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa 
w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;

3)     prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);

4)     inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją 
w środowisko);

5)     inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;

6)     termomodernizację budynków;

7)     kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;

8)     wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;

9)     prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;

10)   przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);

11)   energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;

12)   kable teletechniczne instalowane na słupach;

13)   ścieżki rowerowe;

14)   montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;

15)   remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX 
z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);

16)   zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;

17)   obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

 

[1] dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013, nie będzie wydawany dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostało wszczęte lub pozostaje w toku w dniu złożenia wniosku.

 

Wniosek deklaracja zgodności z RDW 13.07.2018r.

 

Zadania Zarządów Zlewni

ZARZĄDY ZLEWNI (art. 240 ust. 4) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 oraz decyzji, o których mowa w:

  • art. 80 - decyzja dopuszczająca wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, o ile dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód,
  • art. 132 - decyzja nakładająca na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni, jeżeli te studnie zagrażają jakości ujmowanej wody,
  • art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 - decyzja ustanawiająca wyłącznie strefę ochronną terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustanawiającej tę strefę ochronną (art. 551 – w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organ został zobowiązany do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla ujęć, dla których dotychczas ich nie ustanowiono),

Czytaj więcej: Zadania Zarządów Zlewni

Zadania Nadzorów Wodnych

NADZORY WODNE (art. 240 ust. 5) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w:

  • art. 232 ust. 4 - decyzja zwalniająca z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
  • art. 394 ust. 2 – decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku przedsięwzięć wymagających zgłoszenia wodnoprawnego (w określonych przypadkach),
  • art. 424 ust. 1 – decyzja ustalająca wymagania w zakresie gospodarowania wodami dotyczące warunków wykonania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony wód lub środowiska;

Czytaj więcej: Zadania Nadzorów Wodnych

Zadania RZGW

REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ (art. 240 ust. 3), wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz decyzji, o których mowa w:

  • 76 ust. 2 - decyzja zwalniająca od zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków i wód innych niż wymienione w art. 76 ust. 1 pkt 1 (tj. innych niż: wody opadowe lub roztopowe, wody z przelewów kanalizacji deszczowej oraz wody chłodnicze);
  • 77 ust. 3, 8, 9, 14 oraz ust. 11 - decyzja zwalniająca z zakazów gromadzenia (niektórych substancji) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, decyzja zwalniająca z zakazu poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, decyzja przenosząca prawa i obowiązki wynikające z decyzji zwalniającej z zakazów gromadzenia (art. 77 ust. 1 pkt 3) na rzecz innego podmiotu oraz decyzja nakazująca przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód temu, kto wykonał czynności lub roboty w zakresie gromadzenia (niektórych substancji) bez wymaganej decyzji;

    Czytaj więcej: Zadania RZGW

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline