Zadania RZGW

REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ (art. 240 ust. 3), wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz decyzji, o których mowa w:

  • 76 ust. 2 - decyzja zwalniająca od zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków i wód innych niż wymienione w art. 76 ust. 1 pkt 1 (tj. innych niż: wody opadowe lub roztopowe, wody z przelewów kanalizacji deszczowej oraz wody chłodnicze);
  • 77 ust. 3, 8, 9, 14 oraz ust. 11 - decyzja zwalniająca z zakazów gromadzenia (niektórych substancji) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, decyzja zwalniająca z zakazu poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, decyzja przenosząca prawa i obowiązki wynikające z decyzji zwalniającej z zakazów gromadzenia (art. 77 ust. 1 pkt 3) na rzecz innego podmiotu oraz decyzja nakazująca przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód temu, kto wykonał czynności lub roboty w zakresie gromadzenia (niektórych substancji) bez wymaganej decyzji;

    Czytaj więcej: Zadania RZGW

Zadania Zarządów Zlewni

ZARZĄDY ZLEWNI (art. 240 ust. 4) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 oraz decyzji, o których mowa w:

  • art. 80 - decyzja dopuszczająca wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, o ile dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód,
  • art. 132 - decyzja nakładająca na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni, jeżeli te studnie zagrażają jakości ujmowanej wody,
  • art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 - decyzja ustanawiająca wyłącznie strefę ochronną terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustanawiającej tę strefę ochronną (art. 551 – w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organ został zobowiązany do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla ujęć, dla których dotychczas ich nie ustanowiono),

Czytaj więcej: Zadania Zarządów Zlewni

Zadania Nadzorów Wodnych

NADZORY WODNE (art. 240 ust. 5) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w:

  • art. 232 ust. 4 - decyzja zwalniająca z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
  • art. 394 ust. 2 – decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku przedsięwzięć wymagających zgłoszenia wodnoprawnego (w określonych przypadkach),
  • art. 424 ust. 1 – decyzja ustalająca wymagania w zakresie gospodarowania wodami dotyczące warunków wykonania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony wód lub środowiska;

Czytaj więcej: Zadania Nadzorów Wodnych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.