Dokumenty do decyzji art. 176 ust.1 - strefa ochronna wałów

Informacja
w sprawie wydawania decyzji zwalniających z zakazów określonych w art.176 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

Do wniosku o wydanie decyzji dołącza się:

charakterystykę planowanych działań, która powinna zawierać:

 • wykaz obiektów/robót do zrealizowania w strefie ochronnej wału (po stronie odpowietrznej i odwodnej);

 podstawowe dane techniczne, które powinny zawierać:

 • parametry wykopów (długość, szerokość, głębokość),
 • minimalne odległości wykopów/obiektów od stopy wału po stronie odpowietrznej i odwodnej
 • rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp.;

opis planowanej technologii robót, który powinien zawierać:

 • wykonanie i zabezpieczenie wykopów,
 • wykonanie fundamentów oraz innych elementów inwestycji - infrastrukturę techniczną należy, na całej długości wykopu w strefie ochronnej wału, układać w bentomacie, celem uniemożliwienia powstania uprzywilejowanej drogi filtracji wzdłuż wykonanych rurociągów,
 • zasyp wykopów z podaniem rodzaju gruntu przeznaczonego do zasypu,
 • zagęszczenie gruntu z podaniem wskaźnika zagęszczenia, należy spełnić warunek IS > 0,95;

 mapę sytuacyjno-wysokościową, która powinna zawierać:

 • wskazanie lokalizacji wszystkich do zrealizowania w strefie ochronnej wału projektowanych obiektów/robót,
 • oznaczenie kolorem niebieskim wału przeciwpowodziowego i strefy ochronnej wału (50m od stopy wału po stronie odpowietrznej i odwodnej),
 • oznaczenie minimalnych odległości projektowanych obiektów/robót od stopy wału po stronie odpowietrznej i odwodnej.

W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów klasy I, II lub III, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów.

Realizacja wykopów pod obiekty kubaturowe w strefie ochronnej wału, przy wystąpieniu powodziowych stanów wód, może przyczynić się do naruszenia korpusu lub podłoża wału. Badania hydrogeologiczne sporządzone w oparciu o odwierty geologiczne wykonane zarówno po stronie odpowietrznej jak i odwodnej wału mają zawierać:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową,
 • podstawowe dane techniczne obiektów/wykopów,
 • dokumentację otworów badawczych,
 • przekrój hydrogeologiczny (koryto cieku – międzywale – wał – zawale).

Na podstawie ww. danych należy ocenić ryzyko wystąpienia zjawisk takich jak sufozja i przebicia hydrauliczne (obliczenia filtracji), które mogą przyczynić się do osłabienia szczelności i stabilności istniejącego wału przeciwpowodziowego a nawet jego awarii, zarówno w trakcie realizacji inwestycji (wykopy otwarte) jak również późniejszej eksploatacji obiektów. Dodatkowo należy wykonać obliczenia stateczności wału dla następujących wariantów:

 • wariant I – przejście fali powodziowej przed wykonaniem inwestycji
 • wariant II – przejście fali powodziowej przy wykopie otwartym
 • wariant III – przejście fali powodziowej po wykonaniu inwestycji

oraz obliczenie klina odłamu oraz ustalenie bezpiecznej odległości wykopu od wału.

Zamieszczona w badaniach opinia musi jednoznacznie wskazać czy wykopy i obiekty budowlane objęte postępowaniem będą lub nie będą oddziaływać negatywnie na szczelność i stabilność wału podczas powodzi. Jeżeli oddziaływanie to będzie negatywne należy – jeżeli jest to wykonalne, przedstawić rozwiązania mające na celu eliminację tego zagrożenia. Osoby uprawnione do sporządzenia przedmiotowej dokumentacji winny posiadać uprawnienia do wykonywania prac geologicznych kategorii VI.

Dodatkowo zwracamy uwagę że wszystkie załączniki do wniosku (badania hydrogeologiczne wraz z opinią, opis techniczny i mapa sytuacyjno-wysokościowa) muszą być spójne ze sobą.

Dla potrzeb postępowania administracyjnego dodatkowo do wniosku dołącza się:

pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia przez wnioskodawcę pełnomocnika, pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnej ze stawką określoną w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)

Opłatę skarbową za czynności związane z wydaniem decyzji, składający wniosek o wydanie decyzji winien uiścić gotówką w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Krakowa - jako właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Numer konta UMK do opłat skarbowych: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 • 10,00 zł za wydanie decyzji
 • 17,00 zł za pełnomocnictwo