Katalog opłat i numery rachunków bankowych

Informujemy o nowych stawkach opłat obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/1009/1

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r.  z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

http://monitorpolski.gov.pl/MP/2018/1010/1

 

Komunikat dla Użytkowników Wód

Publikujemy wzory oświadczeń dla podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne.

Katalog opłat wnoszonych na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

 1. opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,
 2. opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW),
 3. opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
 4. opłata legalizacyjna,
 5. opłaty z tytułu usług wodnych,
 6. opłaty podwyższone:
  - z tytułu korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego,
  - z tytułu korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym,
 7. opłaty za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 8. należności z tytułu korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,
 9. należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa,
 10. należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
 11. opłata roczna z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa,
 12. czynsz dzierżawny z tytułu umowy dzierżawy prawa rybackiego korzystania z wód,
 13. opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb,
 14. należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych;
 15. opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,
 16. opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW),
 17. dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

Numery rachunku bankowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
50 1130 1017 0020 1510 6720 0026

 

Opłaty za pozostałe decyzje w formie opłaty skarbowej wnosi składający wniosek. Opłaty winne być uiszczone gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub bezgotówkowo na rachunek właściwego urzędu miasta - właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie bądź odpowiedniego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarząd Zlewni tj. w Kielcach, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Sandomierzu i w Żywcu.

 • 10,00 zł za wydanie decyzji
 • 17,00 zł za pełnomocnictwo

 

Opłaty za pełnomocnictwo w formie opłaty skarbowej
Zgodnie z art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.:

 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
  1)    od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
  2)    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Ww. opłaty winny być uiszczone gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub bezgotówkowo na rachunek właściwego urzędu miasta - właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie bądź odpowiedniego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarząd Zlewni tj. w Kielcach, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Sandomierzu i w Żywcu.

 

Został otwarty nowy rachunek bankowy dla  PGW Wody Polskie RZGW Kraków do przyjmowania wpłat z tytułu opłat inwestycyjnych i melioracyjnych o numerze:

07 1130 1017 0020 1510 6720 0218

 

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 

            W związku z pismem Z-cy Prezesa WP z dnia 16 listopada 2018 roku, znak: KUO.470.149.2018.MO, dotyczącym celów poboru wód, informujemy co następuje.

            Kwalifikując pobór wód przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na potrzeby zaopatrzenia w wodę podmiotów publicznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy przyjąć cel poboru z § 5 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, tj. do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

            Natomiast pobór wód do celów zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi (nie dotyczy podmiotów publicznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) kwalifikowany będzie według celu z § 5 ust. 1 pkt 40 i 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, tj. do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Informacja tej treści była przekazana przez Wody Polskie do Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

            Prosimy o uwzględnienie niniejszej treści w składanych oświadczeniach, począwszy od oświadczeń za IV kwartał 2018 roku.  Oświadczenia należy składać, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline