Katalog opłat i numery rachunków bankowych

Katalog opłat wnoszonych na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

 1. opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,
 2. opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW),
 3. opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
 4. opłata legalizacyjna,
 5. opłaty z tytułu usług wodnych,
 6. opłaty podwyższone:
  - z tytułu korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego,
  - z tytułu korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym,
 7. opłaty za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 8. należności z tytułu korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,
 9. należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa,
 10. należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
 11. opłata roczna z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa,
 12. czynsz dzierżawny z tytułu umowy dzierżawy prawa rybackiego korzystania z wód,
 13. opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb,
 14. należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych;
 15. opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,
 16. opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW),
 17. dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

Numery rachunku bankowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
50 1130 1017 0020 1510 6720 0026

 

Opłaty za pozostałe decyzje w formie opłaty skarbowej wnosi składający wniosek. Opłaty winne być uiszczone gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub bezgotówkowo na rachunek właściwego urzędu miasta - właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie bądź odpowiedniego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarząd Zlewni tj. w Kielcach, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Sandomierzu i w Żywcu.

 • 10,00 zł za wydanie decyzji
 • 17,00 zł za pełnomocnictwo

 

Opłaty za pełnomocnictwo w formie opłaty skarbowej
Zgodnie z art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.:

 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
  1)    od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
  2)    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Ww. opłaty winny być uiszczone gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub bezgotówkowo na rachunek właściwego urzędu miasta - właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie bądź odpowiedniego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarząd Zlewni tj. w Kielcach, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Sandomierzu i w Żywcu.