Katalog opłat i numery rachunków bankowych

Katalog opłat wnoszonych na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

 1. opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,
 2. opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW),
 3. opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
 4. opłata legalizacyjna,
 5. opłaty z tytułu usług wodnych,
 6. opłaty podwyższone:
  - z tytułu korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego,
  - z tytułu korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym,
 7. opłaty za wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 8. należności z tytułu korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,
 9. należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa,
 10. należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
 11. opłata roczna z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa,
 12. czynsz dzierżawny z tytułu umowy dzierżawy prawa rybackiego korzystania z wód,
 13. opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb,
 14. należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych;
 15. opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej,
 16. opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW),
 17. dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

Numery rachunku bankowego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
50 1130 1017 0020 1510 6720 0026

 

Opłaty za pozostałe decyzje w formie opłaty skarbowej wnosi składający wniosek. Opłaty winne być uiszczone gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub bezgotówkowo na rachunek właściwego urzędu miasta - właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie bądź odpowiedniego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarząd Zlewni tj. w Kielcach, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Sandomierzu i w Żywcu.

 • 10,00 zł za wydanie decyzji
 • 17,00 zł za pełnomocnictwo

 

Opłaty za pełnomocnictwo w formie opłaty skarbowej
Zgodnie z art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r.:

 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
  1)    od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
  2)    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Ww. opłaty winny być uiszczone gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub bezgotówkowo na rachunek właściwego urzędu miasta - właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie bądź odpowiedniego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Zarząd Zlewni tj. w Kielcach, w Krakowie, w Nowym Sączu, w Sandomierzu i w Żywcu.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl Gromadzone informacje dotyczą plików cookie, adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator oraz Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby analizować ruch na stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej WYRAŻAM ZGODĘ - ZROZUMIAŁEM. PRZYPOMNIJ PÓŹNIEJ - POMIŃ.