Stanowisko RZGW w Krakowie ws. posadowienia kontenera nad Jeziorem Mucharskim

Opublikowano: piątek, 17, maj 2019

 

W związku z faktem, iż na lokalnych portalach internetowych ukazują się artykuły podważające zasadność decyzji RZGW w Krakowie w sprawie posadowienia kontenera Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Częstochowie Samodzielna Drużyna w Mucharzu na terenie zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, informujemy, że szereg informacji tam zawartych jest nieprawdziwych, a to skutkuje wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. 

 

Po pierwsze, zgoda Dyrektora PGW WP RZGW w Krakowie, jako wykonującego uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, została udzielona na tymczasowe posadowienie na działce kontenera technicznego Regionalnego Ochotniczego Wodnego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Częstochowie Samodzielna Drużyna w Mucharzu. W okresie wyrażania zgody  w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie brak było  zasad/ procedur dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Spowodowane to było  wejściem w życie nowej ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

 

Po drugie, w dniu 4.03.2019 r.  weszło w życie zarządzenie nr 3/2019 Prezesa PGW WP ws. wprowadzenia  procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW WP Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.  Tym samym zaistniała    konieczność dostosowania do nowych zasad korzystania z nieruchomości. Dyrektor RZGW PGW WP w Krakowie pismem z  dnia 29 IV 2019 r. wezwał Regionalne Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Częstochowie Samodzielną Drużynę w Mucharzu do niezwłocznego usunięcia urządzeń i obiektów z terenu pozostającego w  administracji RZGW.

 

Po trzecie, Regionalne Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Częstochowie Samodzielna Drużyna w  Mucharzu w odpowiedzi na powyższe pismo nie złożyło wymaganych nowymi procedurami wniosków dot. wyrażenia zgód i zawarcia stosownych umów.

 

Po czwarte w miesiącu październiku 2018 r. został opublikowany Regulamin korzystania z obszaru Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1482) ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwane dalej "podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego". Tym samym tylko podmioty legitymujące się stosownym wpisem do rejestru mogą wykonywać na terenie zbiornika wodnego czynności związane z ratownictwem wodnym. Regionalne Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Częstochowie Samodzielna Drużyna w Mucharzu nie posiada takiego wpisu do rejestru tym samym nie może wykonywać ratownictwa wodnego na terenie zbiornika wodnego Świnna Poręba.

 

Po piąte, Społeczna Straż Rybacka Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej na mocy porozumienia o współpracy ma objąć ochroną i kontrolą wody obwodu rybackiego zb. Świnna Poręba tylko i wyłącznie w celu zapewnienia ochrony ichtiofauny  przed kłusownictwem na terenie zbiornika.

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline