Zadania Zarządów Zlewni

ZARZĄDY ZLEWNI (art. 240 ust. 4) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 oraz decyzji, o których mowa w:

  • art. 80 - decyzja dopuszczająca wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, o ile dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód,
  • art. 132 - decyzja nakładająca na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni, jeżeli te studnie zagrażają jakości ujmowanej wody,
  • art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 - decyzja ustanawiająca wyłącznie strefę ochronną terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustanawiającej tę strefę ochronną (art. 551 – w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organ został zobowiązany do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla ujęć, dla których dotychczas ich nie ustanowiono),

Czytaj więcej: Zadania Zarządów Zlewni

Zadania Nadzorów Wodnych

NADZORY WODNE (art. 240 ust. 5) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w:

  • art. 232 ust. 4 - decyzja zwalniająca z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
  • art. 394 ust. 2 – decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku przedsięwzięć wymagających zgłoszenia wodnoprawnego (w określonych przypadkach),
  • art. 424 ust. 1 – decyzja ustalająca wymagania w zakresie gospodarowania wodami dotyczące warunków wykonania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony wód lub środowiska;

Czytaj więcej: Zadania Nadzorów Wodnych

Zadania RZGW

REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ (art. 240 ust. 3), wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz decyzji, o których mowa w:

  • 76 ust. 2 - decyzja zwalniająca od zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków i wód innych niż wymienione w art. 76 ust. 1 pkt 1 (tj. innych niż: wody opadowe lub roztopowe, wody z przelewów kanalizacji deszczowej oraz wody chłodnicze);
  • 77 ust. 3, 8, 9, 14 oraz ust. 11 - decyzja zwalniająca z zakazów gromadzenia (niektórych substancji) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, decyzja zwalniająca z zakazu poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, decyzja przenosząca prawa i obowiązki wynikające z decyzji zwalniającej z zakazów gromadzenia (art. 77 ust. 1 pkt 3) na rzecz innego podmiotu oraz decyzja nakazująca przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód temu, kto wykonał czynności lub roboty w zakresie gromadzenia (niektórych substancji) bez wymaganej decyzji;

    Czytaj więcej: Zadania RZGW

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline