Zadania RZGW

REGIONALNE ZARZĄDY GOSPODARKI WODNEJ (art. 240 ust. 3), wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz decyzji, o których mowa w:

 • 76 ust. 2 - decyzja zwalniająca od zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków i wód innych niż wymienione w art. 76 ust. 1 pkt 1 (tj. innych niż: wody opadowe lub roztopowe, wody z przelewów kanalizacji deszczowej oraz wody chłodnicze);
 • 77 ust. 3, 8, 9, 14 oraz ust. 11 - decyzja zwalniająca z zakazów gromadzenia (niektórych substancji) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, decyzja zwalniająca z zakazu poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, decyzja przenosząca prawa i obowiązki wynikające z decyzji zwalniającej z zakazów gromadzenia (art. 77 ust. 1 pkt 3) na rzecz innego podmiotu oraz decyzja nakazująca przywrócenie stanu niepowodującego zanieczyszczenia wód temu, kto wykonał czynności lub roboty w zakresie gromadzenia (niektórych substancji) bez wymaganej decyzji;
 • 166 ust. 5 - decyzja uzgadniająca projekty: strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (zgodnie z art. 77 ust. 7 - wyrażenie zgody na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych cmentarzy następuje w decyzji, o której mowa w art. 166 ust. 5);
 • 175 ust. 1 - decyzja nakazująca usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych;
 • 176 ust. 4 i 9 oraz ust. 8 - decyzja zwalniająca z zakazów wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz decyzja nakazująca usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, a także decyzja nakazująca przywrócenie stanu niepowodującego zagrożenia dla szczelności lub stabilności wałów przeciwpowodziowych temu, kto wykonał roboty lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów bez wymaganej decyzji;
 • 182 ust. 1 - decyzja nakazująca zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika, w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego;
 • 199 ust. 4 - decyzja w sprawie wykonania urządzeń melioracji wodnych na koszt Skarbu Państwa, wydawana na wniosek właścicieli gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych, wywierają korzystny wpływ (wymaga uzgodnienia z właściwym wojewodą);
 • 201 ust. 1 - decyzja ustalająca wysokość części opłaty melioracyjnej dla właścicieli gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych, wykonane na koszt Skarbu Państwa, wywierają korzystny wpływ;
 • 202 ust. 1 - decyzja w sprawie korekty ustalonej wysokości opłaty melioracyjnej;
 • 206 - decyzja w sprawie zakresów i terminów wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych;
 • 343 ust. 2 i 3 - decyzja o wstrzymaniu działalności zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowiska albo prawnie chronionemu interesowi osób trzecich, oraz decyzja o podjęciu wstrzymanej działalności;
 • 343 ust. 6 - decyzja w sprawie zakazu korzystania z wód przez zakład działający bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego;

2 . opiniują projekty uchwał, o których mowa w art. 37 ust. 1 (uchwała rady gminy dot. określenia sezonu kąpielowego) i art. 39 ust. 1 (dot. sezonu kąpielowego w miejscu okazjonalnie wyznaczonym);

3. weryfikują wpływ istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym;

4. analizują sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1 (sprawozdania gmin z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych);

5. uzgadniają projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa w art. 162 (w spr. czasowego odstępstwa od działań doraźnych – dot. wód morskich);

6. współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie regionów wodnych;

7. uzgadniają projekty dokumentów oraz projekty decyzji, o których mowa w art. 166 ust. 2 (na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wynikających ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, dla których nie opracowano map zagrożenia powodziowego – art. 550), tj. projekty:

 • strategii rozwoju województwa,
 • planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • gminnego programu rewitalizacji,
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

8. koordynują realizację inwestycji w regionach wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

9. wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami oraz zawierają porozumienia, o których mowa w art. 213 ust. 1 i 3 (powierzenie uprawnień właścicielskich SP nadleśniczemu i jednostkom samorządu terytorialnego), z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

10. zapewniają obsługę administracyjno-biurową komitetów konsultacyjnych powołanych dla regionów - w art. 250;

11. reprezentują Skarb Państwa w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 258 ust. 1, 5 oraz 7 i 8, tj.:

  • w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym oraz do gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi,
  • w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych położonych w międzywalu, nieruchomości pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1, a także w stosunku do położonych na tych nieruchomościach budynków, budowli oraz innych urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy,
  • w stosunku do będących własnością Skarbu Państwa innych niż określone w 258 ust. 3:
   • nieruchomości gruntowych związanych z gospodarką wodną, w tym nieruchomości położonych w międzywalu, wraz z położonymi na tych nieruchomościach budynkami, budowlami oraz innymi urządzeniami i lokalami,
   • nieruchomości innych niż wymienione wyżej, służących do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy,
  • w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa urządzeń wodnych posadowionych na gruntach pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz na gruntach, o których mowa w art. 218 ust. 3, z wyłączeniem urządzeń wodnych, w stosunku do których minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa;
  • wykonują uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego w stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa;

12. sporządzają projekty dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 pkt 1–6 i 8; tj.:

 • wykazy jednolitych części wód,
 • charakterystyki jednolitych części wód ze wskazaniem sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód oraz jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych,
 • identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz ocenę ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych,
 • identyfikację oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych;
 • rejestr wykazów obszarów chronionych;
 • analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód;
 • wykazy wielkości emisji i stężeń:
  • substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114,
  • substancji innych niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie,
  dla których zostały określone środowiskowe normy jakości.

13. wykonują kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1, tj. w art. 334 pkt 1–7 oraz 9-13, dotyczącą:

 • korzystania z wód;
 • przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy;
 • przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach zintegrowanych;
 • wykonywania urządzeń wodnych;
 • utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych;
 • przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń;
 • przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych;
 • przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
 • stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych;
 • ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach;
 • wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie;
 • usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki wodnej.

14 . realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w regionach wodnych;

15 .planują zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

16. planują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych;

17. nadzorują działania, o których mowa w art. 240 ust. 4 pkt 12 i 13, tj. działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w odniesieniu do wód, do których prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie lub podmioty, którym powierzono wykonywanie uprawnień właścicielskich na podstawie przepisów ustawy, a także działania związane z utrzymywaniem śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

18. sporządzają, prowadzą, weryfikują i na bieżąco aktualizują wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4, tj. obszary chronione:

 • jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 71;
 • jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;
 • obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód;
 • obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;
 • obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym.

19. opiniują projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie ochrony zasobów wodnych;

20. opiniują, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach oraz szkody w wodach, decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;

21. gromadzą, przetwarzają, udostępniają i przekazują informacje na potrzeby planowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego;

22. planują utrzymywanie śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

23. współdziałają z wojewodami w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;

24. podejmują działania mające na celu bilansowanie ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych;

25. podejmują działania mające na celu zapewnienie na potrzeby ludności, przemysłu oraz rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości.

26. pełnią funkcję organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180).

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline