Zadania Zarządów Zlewni

Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017

ZARZĄDY ZLEWNI (art. 240 ust. 4) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 oraz decyzji, o których mowa w:

 • art. 80 - decyzja dopuszczająca wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, o ile dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód,
 • art. 132 - decyzja nakładająca na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni, jeżeli te studnie zagrażają jakości ujmowanej wody,
 • art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 - decyzja ustanawiająca wyłącznie strefę ochronną terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody oraz stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustanawiającej tę strefę ochronną (art. 551 – w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organ został zobowiązany do ustanowienia stref ochrony bezpośredniej dla ujęć, dla których dotychczas ich nie ustanowiono),
 • art. 188 ust. 3 i 5 - decyzja dokonująca podziału kosztów utrzymywania urządzeń wodnych oraz decyzja stwierdzająca wygaśnięcie tej decyzji w przypadku stwierdzenia trwałego ustania odnoszenia korzyści z urządzeń wodnych,
 • art. 190 ust. 2, 13 i 14 - decyzja o legalizacji urządzenia wodnego, decyzja nakładająca obowiązek likwidacji urządzenia wodnego, decyzja nakładająca obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
 • art. 191 ust. 1 i 3 - decyzja nakazująca przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód, w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na wody lub grunty oraz decyzja określająca na nowo funkcję urządzenia wodnego oraz nakazująca jego odbudowę albo likwidację, jeżeli określenie funkcji urządzenia wodnego nie jest możliwe,
 • art. 226 ust. 4 – decyzja w sprawie podziału kosztów oraz ustalenia odnoszonych korzyści z tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi,
 • art. 237 ust. 3 pkt 1 – decyzja w sprawie ustalenia i podziału kosztów rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, dla zakładu, który otrzymał pozwolenie na regulację wód,
 • art. 271 ust. 7 – decyzja określająca wysokość opłaty stałej dla podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne, jeżeli zaniechał wniesienia tej opłaty,
 • art. 272 ust. 19 – decyzja określająca wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych (i inne wymienione w art. 272) dla podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne, jeżeli zaniechał wniesienia tej opłaty,
 • art. 273 ust. 6 – decyzja określająca wysokość opłaty za usługi wodne w razie nieuznania reklamacji,
 • art. 275 ust. 15 i 19 – decyzja określająca wysokość opłat za pobór wód (i inne wymienione w art. 275) dla podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne, jeżeli zaniechał wniesienia tej opłaty,
 • art. 281 ust. 7 - decyzja określająca wysokość opłaty podwyższonej za pobór wód, a także za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, jeżeli podmiot zobowiązany zaniechał jej wniesienia,
 • art. 310 ust. 7 – decyzja określająca wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych, jeżeli podmiot zobowiązany zaniechał jej wniesienia,
 • art. 311 ust. 6 - decyzja określająca wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych w razie nieuznania reklamacji,
 • art. 469 ust. 3 – decyzja ustalająca wysokość odszkodowania, w formie pieniężnej, sprawie naprawienia szkód innych niż szkody będące skutkiem okoliczności określonych w art. 222 ust. 3 i art. 223 ust. 1, powstałych w szczególności w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego albo dokonaniem zgłoszenia wodnoprawnego;

2. współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni;

3. prowadzą sprawy dotyczące:

 • opłat za usługi wodne, o których mowa w art. 268 ust. 1 oraz w art. 269 ust. 1 pkt 2,
 • opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1;

4. zawierają porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie kosztów inwestycji oraz kosztów utrzymywania wód ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 238 ust. 2);

5. ustalają wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, o których mowa w art. 306 ust. 1;

4. planują i prowadzą inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, w tym pełnią funkcję inwestora albo inwestora zastępczego, w zakresie określonym w przepisach ustawy, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

6. realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zlewniach;

7. realizują zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

8. realizują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi organami i podmiotami;

9. współpracują z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne, w tym z podmiotami planującymi budowę lub modernizację instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;

10. współpracują z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność żeglugową w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

11. wykonują działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w odniesieniu do wód, do których prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie lub podmioty, którym powierzono wykonywanie uprawnień właścicielskich na podstawie przepisów niniejszej ustawy;

12. utrzymują śródlądowe drogi wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

13. programują, planują i nadzorują wykonywanie urządzeń melioracji wodnych w trybie, o którym mowa w art. 199 ust. 2;

14. prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 194 ust. 1 (żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury), w art. 196 ust. 1 (ewidencję urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów) oraz w art. 302 ust. 1 (ewidencję ilości i jakości pobranych wód, odprowadzanych ścieków, wielkości produkcji ryb i inne);

15. uzgadniają projekty uchwał rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji o których mowa w art. 87 ust. 1.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline