Zadania Nadzorów Wodnych

Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017

NADZORY WODNE (art. 240 ust. 5) wykonują następujące zadania Wód Polskich:

1. prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w:

  • art. 232 ust. 4 - decyzja zwalniająca z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
  • art. 394 ust. 2 – decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku przedsięwzięć wymagających zgłoszenia wodnoprawnego (w określonych przypadkach),
  • art. 424 ust. 1 – decyzja ustalająca wymagania w zakresie gospodarowania wodami dotyczące warunków wykonania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony wód lub środowiska;

2. współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni;

3. prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych;

4. przyjmują wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie;

5. realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zlewniach;

6. utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem urządzeń wodnych, w stosunku do których minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa;

7. zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;

8. zapewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych;

9. zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem budowli, w stosunku do których minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa;

10.dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych, stosownie do art. 272 ust. 14 i art. 275 ust. 10.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline