Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

 

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalisty w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

 

Miejsce pracy: PGW WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • monitorowanie i analiza sytuacji hydro–meteorologicznej oraz pracy zbiorników retencyjnych,
 • przygotowywanie raportów w ww. zakresie w trakcie pełnionych dyżurów (również w dni wolne od pracy, w ramach wykonywanej pracy zdalnej – poza siedzibą biura),
 • udział w całodobowych dyżurach pełnionych w sytuacjach zagrożenia powodziowego oraz
  w innych uznanych za kryzysowe,
 • przetwarzanie, udostępnianie, przekazywanie informacji na potrzeby centrów zarządzania kryzysowego i innych instytucji,
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dot. gospodarki wodnej prowadzonej na obiektach hydrotechnicznych,
 • przygotowywanie projektów decyzji w zakresie obniżania piętrzenia wody lub opróżniania zbiornika w przypadkach ostrzeżeń o nadejściu wezbrania,
 • współpraca operacyjna z organami administracji rządowej i samorządowej w ochronie przed powodzią.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek: inżynieria środowiska, inżynieria wodna, gospodarka wodna, hydrologia lub pokrewne;
 • znajomość zagadnień hydrologii, meteorologii, hydrotechniki, hydrauliki koryt rzecznych,
 • znajomość aplikacji GIS (ArcGIS lub QGIS),
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2018 r..
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , albo pocztą lub złóż osobiście w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Praca_Centrum Operacyjne_specjalista/1/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 12.11.2018 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

 

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

 

Miejsce pracy: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie pod względem merytoryczno-formalnym spraw w zakresie ustalania linii brzegu i odszkodowań za trwałe zajęcia gruntów w sposób naturalny przez powierzchniowe wody płynące,
 • sporządzanie wniosków o ustalenie w drodze decyzji linii brzegu,
 • sprawdzanie i weryfikowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej opracowanej w związku z ustaleniem linii brzegowej oraz elaboratów szacunkowych określających odszkodowanie za utracony grunt,
 • przygotowanie ugód cywilnych określających wysokość odszkodowania za grunty zajęte w sposób naturalny przez wody płynące,
 • sporządzanie wniosków do starosty o wydanie decyzji potwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu oraz o przejście do zasobu gruntów  pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi i gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu,
 • sporządzanie wniosków do wojewody o stwierdzenie w drodze decyzji reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Wody Polskie.
 • Sprawdzanie i weryfikacja otrzymanych decyzji administracyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych i zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej,
 • sporządzanie wniosków do sądów o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa reprezentowanego i wykonywanego przez Wody Polskie,
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków w tym współpraca z zarządami zlewni i starostami w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów, podziałów, rozgraniczeń i innych zmian,
 • archiwizacja prowadzonych spraw.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe geodezyjne,
 • minimum dwu letnie doświadczenie w pracy zawodowej w tym minimum roczne w zakresie: ewidencji gruntów i budynków, podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych,
 • znajomość przepisów ustawy: prawo wodne, prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie dla 2 pracowników na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

  

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2018 r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , albo pocztą lub złóż osobiście np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: np. „Praca Specjalisty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 9 listopada 2018 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

     

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

 

Miejsce pracy: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie pod względem merytoryczno-formalnym spraw w zakresie ustalania linii brzegu i odszkodowań za trwałe zajęcia gruntów w sposób naturalny przez powierzchniowe wody płynące,
 • sporządzanie wniosków o ustalenie w drodze decyzji linii brzegu,
 • sprawdzanie i weryfikowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej opracowanej w związku z ustaleniem linii brzegowej oraz elaboratów szacunkowych określających odszkodowanie za utracony grunt,
 • przygotowanie ugód cywilnych określających wysokość odszkodowania za grunty zajęte w sposób naturalny przez wody płynące,
 • sporządzanie wniosków do starosty o wydanie decyzji potwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu oraz o przejście do zasobu gruntów  pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi i gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu,
 • sporządzanie wniosków do wojewody o stwierdzenie w drodze decyzji reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Wody Polskie.
 • Sprawdzanie i weryfikacja otrzymanych decyzji administracyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych i zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej,
 • sporządzanie wniosków do sądów o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa reprezentowanego i wykonywanego przez Wody Polskie.
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków w tym współpraca z zarządami zlewni i starostami w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów, podziałów, rozgraniczeń i innych zmian,
 • archiwizacja prowadzonych spraw.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe geodezyjne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej w tym minimum roczne w zakresie: ewidencji gruntów i budynków, podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych,
 • znajomość przepisów ustawy: prawo wodne, prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, kodeks postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych, o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań,
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na zastępstwo na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.11.2018r ..
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo pocztą lub złóż osobiście np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: np. „Praca Specjalisty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 26 października 2018 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

MECHANIK – Zbiornik Wodny Chańcza

     

     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

MECHANIK – Zbiornik Wodny Chańcza

            Zarząd Zlewni w Sandomierzu

 

 

Miejsce pracy:  Obiekty Zbiornika Wodnego Chańcza  z/s w Korytnicy

                            28-225 Szydłów ,  Korytnica 75/1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prawidłowa obsługa urządzeń mechanicznych i elektrycznych zapewniająca ich bezawaryjną pracę  zgodnie z  instrukcją eksploatacji zbiornika wodnego,
 • wykonywanie codziennych przeglądów obiektu hydrotechnicznego i urządzeń mechanicznych, uczestnictwo w okresowych przeglądach, konserwacjach i naprawach,
 • dokonywanie obchodów kontrolnych przydzielonego terenu, prowadzenie  pomiarów  aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z konserwacja tych urządzeń,
 • składanie Kierownikowi zbiornika sprawozdań w zakresie zauważonych nieprawidłowości, zanieczyszczeń wód powierzchniowych i innych zagrożeń środowiska
 • prawidłowa i oszczędna gospodarka materiałami i energią na obiekcie hydrotechnicznym, utrzymanie powierzonego sprzętu i narzędzi w należytym stanie technicznym
 • czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych w zakresie ustalonym przez Kierownictwo zbiornika
 • prace porządkowe na obiekcie, dbanie o estetykę obiektu hydrotechnicznego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie:  min. zawodowe  (mechaniczne)
 • co najmniej 1 roczne doświadczenie zawodowe
 • posiadanie karty pływackiej
 • zdolność do pracy na w/w stanowisku ( wysokość powyżej 3 m)
 • umiejętność dokonywania drobnych prac remontowo-budowlanych i malarskich
 • samodzielność , obowiązkowość, punktualność
 • zaangażowanie w pracę,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnych obiektach
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV
 • mile widziane uprawnienia do obsługi piły spalinowej , wykaszarki

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • atrakcyjne, w porównaniu z administracją rządową i samorządową, wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.11.2018r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pocztą lub złóż osobiście np. Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem: np. „Praca –  MECHANIK /2/2018.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 5 listopada 2018r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline