ODTWORZENIE CIĄGŁOŚCI EKOLOGICZNEJ WISŁY I DOLNYCH ODCINKÓW RZEK SOŁY I SKAWY

Projekt: ODTWORZENIE CIĄGŁOŚCI EKOLOGICZNEJ WISŁY I DOLNYCH ODCINKÓW RZEK SOŁY I SKAWY

Realizacja zadania wynika z aktualizacji Planów Wodno-Środowiskowych Kraju w kategorii: KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ OCHRONA EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH, grupa działań: Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb, Działanie: Przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej.

Zadanie polega na modernizacji 2 śluz żeglugowych pod kątem migracji ryb   na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem rzeki Soły i rzeki Skawy oraz budowie 7 urządzeń  do migracji ryb na odcinku rzeki Wisły pomiędzy ujściem rzeki Soły i rzeki Skawy w dolnej części rzeki Soły od zapory zbiornika w Czańcu do ujścia do Wisły i dolnej części rzeki Skawy od zapory zbiornika Świnna Poręba do ujścia do Wisły.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 22  mln zł., czas realizacji 2019-2022 r.

Czytaj więcej: ODTWORZENIE CIĄGŁOŚCI EKOLOGICZNEJ WISŁY I DOLNYCH ODCINKÓW RZEK SOŁY I SKAWY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY ZLEWNI RZEKI NIDY W ZWIĄZKU Z OBSZARAMI NATURA 2000 – etap I

 

Projekt: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY ZLEWNI RZEKI NIDY
W ZWIĄZKU Z OBSZARAMI NATURA 2000 – etap I

Projekt zlokalizowany jest w dorzeczu Wisły, na obszarze  Regionu Wodnego Górnej Wisły Zachodniej, w województwie świętokrzyskim, powiatach: kieleckim, jędrzejowskim, włoszczowskim i pińczowskim.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 50  mln zł., czas realizacji 2019-2022 r.

Projekt został ujęty w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji: 1_498_W, 1_499_W, 1_502_W, 1_503_W, 1_506_W, 1_515_W, 1_516_W, 1_517_W, 1_518_W, 1_519_W, 1_520_W),  oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
(ID inwestycji: 1_499_W, 76054, 76055, 76056,76057, 76157).

Czytaj więcej: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY ZLEWNI RZEKI NIDY W ZWIĄZKU Z OBSZARAMI NATURA 2000 – etap I

Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce

Projekt: Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Instytucją Wdrażającą tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 8 marca 2018 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 28,7 mln zł., w tym dofinansowanie UE z  Funduszu Spójności 85 % tj. 24,4 mln zł., czas realizacji 2018-2021 r.

Czytaj więcej: Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie...

Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

 

Projekt: Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Instytucją Wdrażającą tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 18 lipca 2017 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 39,3  mln zł., w tym dofinansowanie UE z  Funduszu Spójności 85 % tj. 33,4 mln  zł.,  czas realizacji 2017-2020 r.

Więcej informacji na temat Projektu dostępnych jest na stronie internetowej  www.biala-tarnowska.org

Czytaj więcej: Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza...

Realizowane projekty przez RZGW w Krakowie

Realizowane projekty przez RZGW w Krakowie - strona www poprzednika prawnego

 

„Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzania ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”

OPIS PROJEKTU

Pod względem administracyjnym projekt realizowany będzie w całości w województwie małopolskim, obejmując swym zasięgiem powiat oświęcimski i chrzanowski. Poszczególne zadania realizowane będą w: p. chrzanowski: gm. Babice (m. Jankowice), gm. Alwernia (m. Okleśna), gm. Libiąż (m. Gromiec) p. oświęcimski: gm. Oświęcim (m: Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, Broszkowice), gm. Chełmek (m. Bobrek). Pod względem hydrologicznym obszar położony jest w rejonach wodnych Małej i Górnej Wisły. Pod względem hydrologicznym obszar położony jest w rejonach wodnych Małej i Górnej Wisły. Inwestycja przebiegać będzie w podziale na 6 zadań. Inwestycja przebiegać będzie w podziale na 6 zadań. Łączna wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 74 151 307,56 PLN (Dofinansowanie projektu z UE: 61 188 532,78 PLN).

Czytaj więcej: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz...

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline