Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 9.01.2018 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 08.12.2017 r.

Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 08.12.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

  1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy,
  2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  27.11.2017 r. ze względu na okres zimowy.

 

Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 8.12.2017 r. [PDF 0.19 MB]

Śluzowanie statków przez śluzę stopnia wodnego Kościuszko w przypadku wystąpienia niskich przepływów wody w rzece Wiśle

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że śluzowanie przez śluzę przy SW Kościuszko odbywa się w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca bez ograniczenia liczby śluzowań.

W przypadku wystąpienia niskich przepływów wody w rzece Wiśle ≤ 15 m3/s zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą na stopniu wodnym Kościuszko zatwierdzoną decyzją Starosty Krakowskiego śluzowanie będzie limitowane maksymalnie do 10/dobę.

O wystąpieniu przepływów wody ≤ 15 m3/s  wraz z załączonym odpowiednio dostosowanym harmonogramem śluzowania, RZGW w Krakowie poinformuje osobnym komunikatem.

Zamknięcia szlaku żeglownego na okres zimowy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z prognozowanym pogorszeniem się warunków atmosferycznych (niskie temperatury, prognozowane opady śniegu), z dniem 27.11.2017 r. zostanie zamknięty szlak żeglowny na rzece Wiśle od km 0+600 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości, na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1121 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r.  o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2128).

Jednocześnie informujemy, że  uprawianie żeglugi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych  może odbywać się jedynie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Żegluga nocna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że odcinek drogi wodnej na rzece Wiśle od km 66+400 (stopień wodny Kościuszko) do km 80+875 (stopień wodny Dąbie) jest przystosowany do uprawiania żeglugi nocnej (nie dotyczy śluzowania przez śluzy).

Żeglugę nocną mogą uprawiać statki posiadające odpowiednie zezwolenie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w postaci wpisu w świadectwie zdolności żeglugowej lub innych dokumentach uprawniających je do prowadzenia żeglugi .Z uprawiania żeglugi w porze nocnej wyłączone są jednostki rekreacyjne i sportowe. Armatorzy zainteresowani prowadzeniem żeglugi nocnej, powinni wystąpić do Urzędu Żeglugi Śródlądowej o stosowne zezwolenie dla jednostki pływającej . Decyzję o rejsie w porze nocnej podejmuje kierownik poszczególnego statku, stosownie do aktualnych warunków atmosferycznych.

Statki pozostające na postoju na w/w odcinku drogi wodnej w porze nocnej winny być oznakowane i dozorowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r.(Dz. U. 212, poz. 2072).