Wydarzenia, AktualnościKonsultacje społeczne aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) Czytaj całośćKonferencja regionalna oraz spotkania konsultacyjne aPGW Czytaj całość

Home
Ramowa Dyrektywa Wodna

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej jest wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich zmierzających do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Cel: osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku.

Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy:

 • zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,
 • promowania zrównoważonego korzystania z wód,
 • ochrony wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,
 • poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,
 • zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych,
 • zmniejszenia skutków powodzi i suszy.


Zapisy RDW wprowadzają system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód opracowywane zostaną plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz program wodno-środowiskowy kraju.

Harmonogram wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej

 • Etap I – grudzień 2003 rok - Zidentyfikowanie poszczególnych dorzeczy znajdujących się w granicach terytorium państwa, przydzielenie ich do poszczególnych obszarów dorzeczy oraz ustalenie administracji gospodarki wodnej odpowiedzialnej za zarządzanie poszczególnymi regionami wodnymi.
 • Etap II – grudzień 2004 rok - Sporządzenie charakterystyk dorzeczy w zakresie stanu zasobów wodnych, oddziaływań antropogenicznych oraz analizy ekonomicznej użytkowania wód.
 • Etap III – grudzień 2006 rok - Opracowanie i udostępnienie do konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac związanych z tworzeniem planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji.
 • Etap IV – grudzień 2006 rok - Usprawnienie programów monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych oraz obszarów chronionych (art. 8, załącznik V RDW).
 • Etap V – grudzień 2007 rok - Opracowanie i udostępnienie do konsultacji społecznych przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych w danym dorzeczu.
 • Etap VI – grudzień 2008 rok - Opracowanie i udostępnienie do konsultacji społecznych projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, zawierających listę silnie zmienionych części wód w granicach obszaru dorzecza.
 • Etap VII – grudzień 2009 rok - Zweryfikowanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w oparciu o wyniki konsultacji społecznych oraz przedłożenie planów Radzie Ministrów celem ich zatwierdzenia. Opracowanie programów działań.
  Etap VIII – grudzień 2010 rok - Zrealizowanie wytycznych wodnej polityki cenowej promującej zrównoważone (nienaruszające równowagi ekologicznej) korzystanie z zasobów wodnych.
 • Etap IX – grudzień 2012 rok - Wdrożenie programów działań oraz usprawnienie wdrażania głównych wytycznych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
 • Etap X – grudzień 2015 rok - Pełne wdrożenie programów działań oraz osiągnięcie celów środowiskowych Dyrektywy. Ocena i aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (określenie rozbieżności pomiędzy uzyskanymi efektami, a założonymi celami). Przygotowanie i opublikowanie planów gospodarowania wodami oraz programów działań na następny okres.


Ramowa Dyrektywa Wodna - wersja polska
Ramowa Dyrektywa Wodna - wersja angielska