Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej stanowi formalną podstawę wydania przez Dyrektora RZGW aktu prawa miejscowego (rozporządzenia) zawierającego przepisy powszechnie obowiązujące, dlatego też opracowanie wniosku jest sprawą niezmiernie istotną.

 

Szczególnie ważną częścią wniosku jest propozycja zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, ponieważ celem strefy ochronnej jest zapewnienie odpowiedniej jakości ujmowanej wody.

Jednocześnie ustalenia dot. strefy ochronnej zawarte w rozporządzeniu mogą powodować poważne konsekwencje dla funkcjonowania lokalnej społeczności.

 

Tekst wniosku powinien zwierać sformułowania precyzyjne, jednoznaczne i konkretne (A. Rodzoch i in. „Raport - ocena zakresu i skutków ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych”, Warszawa 2004 r.).

 

W przypadku ujęć wód podziemnych do opracowywaniu wniosku powinny zostać wykorzystane ustalenia dokumentacji hydrogeologicznej.