Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jest państwową jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej działającą w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje gruntami Skarbu Państwa będącymi w trwałym zarządzie jednostki oraz pozostałym mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną.

 

Majątek ewidencyjny RZGW w Krakowie

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje śródlądowymi wodami powierzchniowymi stanowiącymi własność publiczną zgodnie  z  ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. z 2005 r. D. U. Nr 239 poz. 2019 wraz z późn. zm.)  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. Nr 16 poz. 149).

 

Śródlądowe wody powierzchniowe administrowane przez RZGW w Krakowie [PDF 0.11 MB]

 

Obiekty hydrotechniczne administrowane przez RZGW w Krakowie - zbiorniki wodne

 

Obiekty hydrotechniczne administrowane przez RZGW w Krakowie - stopnie wodne 

RZGW w Krakowie gospodaruje majątkiem ruchomym zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w których wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).