Użytkowanie gruntów pokrytych wodami

 

Nieruchomości w administracji RZGW w Krakowie konieczne do realizacji inwestycji, znajdujące  się w granicach linii brzegowej rzek i potoków, oddaje się w formie umowy  użytkowania lub użyczenia w trybie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. 2015.469)

W odniesieniu do gruntów oddawanych w użytkowanie w trybie ustawy Prawo wodne, opłata roczna ustalana jest w zależności od rodzaju zamierzonego bądź prowadzonego przedsięwzięcia określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.01.2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2006 r. Nr 13 poz. 90).

 

PROCEDURA ODDANIA W UŻYTKOWANIE/UŻYCZENIE GRUNTÓW POKRYTYCH WODAMI PŁYNĄCYMI


 

Dzierżawa, najem, użyczenie

 

Grunty w administracji RZGW w Krakowie położone poza linią brzegową rzek i potoków oddaje się w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 .2147)

Nieruchomości oddaje się w dzierżawę, najem lub użyczenie na czas określony nie dłuższy niż 3 lata, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych interesem społecznym na czas dłuższy niż 3 lata lub też na czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Umowy trwające do 3 lat zawierane są po zawiadomieniu właściwego starosty, a powyżej 3 lat po otrzymaniu zgody właściwego starosty i Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

PROCEDURA ODDANIA W DZIERŻAWĘ/NAJEM/UŻYCZENIE GRUNTÓW PRZYLEGŁYCH DO GRUNTÓW POKRYTYCH WODAMI PŁYNĄCYMI (ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA LINIĄ BRZEGOWĄ RZEK I POTOKÓW)