Poniżej zamieszczono obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawiający schematyczny podział na zlewnie objęte poszczególnymi studiami ochrony przeciwpowodziowej, dla których wykonane zostały studia ochrony przeciwpowodziowej:

alt

Studium ochrony przeciwpowodziowej na ortofotomapie

 

Studium ochrony przeciwpowodziowej na na podkładach topograficznych 

 

Rozkład głębokości wody w standardzie mapy zagrożenia powodziowego

 

Rozkład prędkości wody w standardzie mapy zagrożenia powodziowego

 1. Soła
 2.  Skawa
 3.  Raba
 4.  Górny Dunajec do ujścia Popradu
 5.  Dolny Dunajec od ujścia Popradu
 6.  Wisłoka
 7.  Wisłok
 8.  San
 9.  Nida
 10.  Czarna Staszowska
 11.  Wisła z pozostałymi dopływami

 

 

Obowiązek opracowania studium ochrony przeciwpowodziowej wynikał z zapisów obowiązującej do 18 marca 2011 roku - ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Realizacja ich wynikała bezpośrednio z zapisów art. 79 ust. 2 w brzmieniu:

"Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje podziału obszarów na:

 

 1. obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową,
 2. obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane dalej „obszarami bezpośredniego zagrożenia powodziowego",
 3. obszary potencjalnego zagrożenia powodzią."

 

Wchodząca w życie w dniu 18 marca 2011 roku Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany zarówno w zakresie dokumentów w oparciu, o które prowadzona jest ochrona przeciwpowodziowa, jaki w definicji specjalnych terenów zagrożonych powodzią, na których obowiązują zakazy określone w art. 88l oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 obowiązującej ustawy Prawo wodne. Wymagane zapisami Prawa - studium ochrony przeciwpowodziowej zastąpione zostało mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego, zaś wyznaczane w studium obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią - obszarami szczególnego zagrożenia powodzi wyznaczanymi na mapach zagrożenia powodziowego.

Mając jednak na uwadze narzucony Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw termin wykonania map zagrożenia powodziowego przypadający dopiero na dzień 22 grudnia 2013 r. (art.11 ust. 1) w przytoczonej Ustawie zawarto również zapisy utrzymujące ważność wykonanych dotychczas studiów ochrony przeciwpowodziowej - art.14 w brzmieniu: „Studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego”.

Ponadto w art. 17 w/w Ustawy stwierdza się jednoznacznie, iż: „Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów dotychczasowych:

 1. Zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy – uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą do dnia uwzględnienia, odpowiednio, w tych dokumentach obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
 2. Uwzględnia się przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy do dnia przekazania map zagrożenia powodziowego organom sporządzającym te dokumenty i uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

RZGW w Krakowie realizację studiów ochrony przeciwpowodziowej rozpoczął w roku 2003. Pierwsze opracowania nazwane „Studiami określającymi granicami obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych” wykonane zostały ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach „Projektu Usuwania Skutków Powodzi" i dotyczyły następujących zlewni: Wisłoka, Soły, Skawy, górnego Dunajca do ujścia Popradu, dolnego Dunajca od ujścia Popradu i Wisłoki. Wykonawcami ich były następujące firmy:

 

 • Studium w zlewni Wisłoka - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o. Kraków;
 • Studium w zlewni Soły - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o. Kraków;
 • Studium w zlewni Skawy - Konsorcjum firm w składzie: Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.;
 • Studium w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu - Konsorcjum firm w składzie: Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Spółka z o.o.;
 • Studium w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu - Konsorcjum firm w składzie: Neokart GIS Sp. z o.o. Warszawa, Integrated Engineering Sp. z o.o. Warszawa, BlomInfo Sp. z o.o. Warszawa;
 • Studium w zlewni Wisłoki Konsorcjum: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o. Kraków, Małopolska Grupa Geodezyjno - Projektowa S.A. Tarnów.

 

Kolejne studia ochrony przeciwpowodziowej wykonane zostały w latach 2009 – 2010. Poniżej podajemy wykaz zlewni, dla których zostały wykonane wraz z źródłem ich finansowania: finansowane były z następujących źródeł:

 • ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego- studia w zlewni Raby oraz zlewni Sanu;
 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - aktualizacje wykonanych w roku 2004 „Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoka od przekroju zaporowego zbiornika Besko” oraz „Studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki”. Studium w zlewni Wisłoki ze względu na źródło finansowania projektu zaktualizowane zostało wyłącznie w granicach województwa podkarpackiego;
 • ze środków pomocowych na przygotowanie projektów w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Studia w zlewni Nidy oraz Czarnej Staszowskiej.

Wykonawcami w/w opracowań były następujące firmy:

 • Studium w zlewni Nidy - Konsorcjum firm w składzie: DHI Polska Sp. z o.o., DHI a.s. oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Spółka z o.o.
 • Studium w zlewni Czarnej Staszowskiej - Konsorcjum firm w składzie: DHI Polska Sp. z o.o., DHI a.s. oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Spółka z o.o.
 • Studium w zlewni Raby - Konsorcjum firm w składzie: WS Atkins – Polska sp. z o.o., Atkins Limited England;
 • Studium w zlewni Sanu - Konsorcjum firm w składzie: OVE Arup & Partners International Limited – Londyn, OVE Arup & Partners International Limited sp. z o.o. – oddział Warszawa, Integrated Engineering sp. z o.o. - Warszawa, Geosat Kraków sp z o.o. - Kraków, Gispartner sp z o.o. – Wrocław;
 • Aktualizacja studium w zlewni Wisłoka - Konsorcjum firm w składzie: Małopolska Grupa Geodezyjno Projektowa Oddział Tarnów, Björnsen Beratende Ingenieure GmbH – Koblencja, Niemcy;
 • Aktualizacja studium w zlewni Wisłoki w granicach województwa podkarpackiego - Konsorcjum firm w składzie: Björnsen Beratende Ingenieure GmbH – Koblencja, Niemcy, Małopolska Grupa Geodezyjno Projektowa Oddział Tarnów.

Wykaz rzek objętych poszczególnymi opracowaniami:

 1. Soła( Słanica, Sól)
 2. Czerna
 3. Rycerka
 4. Potok Rycerski
 5. Woda Ujsolska (pot.Ujsoła)
 6. Bystra (Złatna)
 7. Nickulina
 8. Całujówka
 9. Rokitniak (Rokitnik)
 10. Nieledwianka
 11. Bystra (Kamesznica)
 12. Szare
 13. Żabniczanka (Żabnica)
 14. Przybędza
 15. Cięcinka
 16. Luraniec (Loraniec)
 17. Brzuśnik
 18. Juszczynka
 19. Leśnianka
 20. Koszarawa
 21. Krzyżówka
 22. Glinna
 23. Pewel
 24. Sopotnia Wielka (Sopotnianka)
 25. Sopotnia Mała
 26. Pewlica
 27. Przyłękówka (Przyłęków)
 28. Trzebinka
 29. Żylica
 30. Zimnik (Wieśnik)
 31. Kalonka
 32. Kalna
 33. Węgierka
 34. Łękawka
 35. Kocierzanka
 36. Ponikiewka
 37. Leśniówka
 38. Pisarzówka
 39. Słonica
 40. Macocha + Bulówka
 41. Malecki 

 

Studium w zlewni Skawy

 1. Skawa
 2. Malejówka
 3. Naprawka
 4. Toporzysko
 5. Bystrzanka
 6. Sidzina
 7. Wroński (Głazów)
 8. Ciśniawka
 9. Kamycki
 10. Baranów
 11. Wieprzcański
 12. Brzanów
 13. Cadyńka
 14. Skawica
 15. Wełczówka
 16. Jastrzębiec
 17. Skawica Górna
 18. Skawica Sołtysia (Skawiczanka)
 19. Rotnia
 20. Żarnowianka (Żarnowska Woda)
 21. Grzechynka
 22. Stryszawka
 23. Lachówka
 24. Kurówka (Kurowianka)
 25. Mącznianka
 26. Kociońka (Kocońka) Kukówka
 27. Targoszówka
 28. Paleczka
 29. Zachełmna
 30. Jachówka
 31. Droździna
 32. Dopływ z Marcówki
 33. Tarnawka
 34. Stryszówka
 35. Jaszczurówka
 36. Ponikiewka
 37. Dąbrówka
 38. Choczeńka
 39. Kleczanka
 40. Potok spod Wysokiej
 41. Radoczanka
 42. Zygadłówka
 43. Wieprzówka
 44. Targaniczanka
 45. Frydrychówka

 

Studium w zlewni Raby

 1. Raba
 2. Poniczanka
 3. Rdzawka
 4. Słony (Słonka)
 5. Skomielnianka (Skomielna)
 6. Jama (Dopływ spod Góry Luboń Mały)
 7. Luboński
 8. Olszówka
 9. Mszanka
 10. Łętowy (Łętówka, Łętownia, Wichrowy)
 11. Łostówka (Łostóweczka)
 12. Porębianka (Poręba)
 13. Konina
 14. Słomka
 15. Szkalnkówka (Dopływ w Mszanie Dolnej) Pot.
 16. Kasinka
 17. Niedźwiadek
 18. Lubieńka
 19. Tenczynka
 20. Krzczonówka
 21. Zębalowy Pot.
 22. Bogdanówka
 23. Suszanka
 24. Kaczanka
 25. Trzebuńka
 26. Bysinka
 27. Trzemeśnianka
 28. Krzyworzeka
 29. Stradomka
 30. Potok Sanecka (Sanecki)


Studium w zlewni Górnego Dunajca do ujścia Popradu

 1. Dunajec i Czarny Dunajec
 2. Kirowa Woda
 3. Piekielnik
 4. Lepietnica
 5. Wielki Rogoźnik + Cichy
 6. Bystry
 7. Klikuszówka
 8. Kowaniec
 9. Biały Dunajec
 10. Młyniska
 11. Bystra
 12. Olczyski
 13. Poroniec
 14. Leśnica
 15. Łopuszanka
 16. Białka
 17. Kluszkowianka
 18. Niedziczanka
 19. Łapszanka
 20. Grajcarek
 21. Jarmuta
 22. Krośniczanka (Krośnica)
 23. Ochotnica (Ochotnicki)
 24. Młynne
 25. Kamienica Zabrzeska
 26. Zasadne
 27. Zbludza
 28. Lichnia
 29. Czarna Woda
 30. Zakiczański
 31. Leszcz
 32. Brzyna (Kąty)
 33. Obidza
 34. Kadecki
 35. Jaworzynka
 36. Jastrząbka (Jastrzębik)
 37. Słomka
 38. Łukowica


Studium w zlewni Dolnego Dunajca od ujścia Popradu

 1. Dunajec
 2. Poprad (od granicy)
 3. Rusinów
 4. Muszynka
 5. Mochnaczka
 6. Wojkowski
 7. Kryniczanka
 8. Palenica
 9. Czerwony
 10. Czarny Potok
 11. Szczawniczek
 12. Jastrzębik
 13. Szczawnik
 14. Złockie
 15. Milik (Milicki Potok)
 16. Wierchomla
 17. Więckówka
 18. Łomnica
 19. Czercz
 20. Kokuszka (Jaworzyna)
 21. Młodowski
 22. Rzeczanowski
 23. Grabowski
 24. Przysietnicki
 25. Korzeczków (m.Popowice)
 26. Żeleźnikowski
 27. Niskówka
 28. Kamienica Nawojowska
 29. Homerka (Homrzyński)
 30. Kamionka
 31. Królówka
 32. Czarna Kamionka
 33. Jamniczanka
 34. Łubinka
 35. Łękawka (Łęgówka)
 36. Naściszówka
 37. Biczyczanka
 38. Wielopolanka
 39. Ubiadek
 40. Smolnik
 41. Zagórzanka (Gródek)
 42. Świdnicki Potok (Łukowica)
 43. Jelnianka
 44. Przydonicki
 45. Roztoka-Brzeziny
 46. Łososina
 47. Słopniczanka
 48. Mogielnica
 49. Bednarki (Bednarka)
 50. Starowiejski (Sowlinka)
 51. Jabłoniecki (Jabłoniec)
 52. Mordarka
 53. Skrudlak
 54. Rozpite
 55. Laskowa
 56. Rozdziele
 57. Jaworzna
 58. Kamionka Mała
 59. Krosna
 60. Biała Tarnowska
 61. Mostysza
 62. Kamienna (Głęboka)
 63. Bińczarówka (Bińczarowa)
 64. Pławianka


Studium w zlewni Wisłoki w granicach województwa małopolskiego (część rzek objętych opracowaniem wykonanym w roku 2004, które nie zostały objęte aktualizacją wykonaną w roku 2010)

 1. Ropa
 2. Bielanka
 3. Sękówka
 4. Siarka
 5. Kobylanka
 6. Moszczanka
 7. Libuszanka
 8. Sitniczanka
 9. Olszynka
 10. Grabianka


Aktualizacja studium w zlewni Wisłoki w granicach województwa podkarpackiego

 1. Wisłoka
 2. Wilsznia
 3. Ryj
 4. Iwielka
 5. Szczawa
 6. Kłopotnica
 7. Dębownica
 8. Ropa
 9. Olszanka
 10. Młynówka
 11. Bednarka
 12. Jasiołka
 13. Dukiełka
 14. Jasionka
 15. Bieździada (Bieździedza)
 16. Dębówka
 17. Gogolówka
 18. Kamienica
 19. Jodłówka
 20. Dulcza
 21. Ostra
 22. Grabinka
 23. Wielopolka
 24. Niedżwiadka
 25. Stary Breń


Aktualizacja studium w zlewni Wisłoka

 1. Wisłok (od przekroju zaporowego)
 2. Pielnica
 3. Morwawa
 4. Lubatówka
 5. Lublica
 6. Stobnica
 7. Gwoźnica
 8. Lubcza
 9. Strug
 10. Czarna
 11. Sawa
 12. Mleczka + Mleczka Wschodnia


Studium w zlewni Sanu

 1. San od ujścia Wołosatego
 2. Solinka
 3. Wetlina od ujścia Wetlinki
 4. Olszanica (Olszanka)
 5. Wańkowa (Wańkówka)
 6. Hoczewka od m. Jabłonki
 7. Derbak od m. Bezmiechowa Górna
 8. Osława
 9. Osławica
 10. Tarnawka
 11. Płowiecki
 12. Sanoczek od m. Sanoczki
 13. Tyrawka
 14. Berezka
 15. Pilanka (Dopływ w Tyrawie Wołoskiej)
 16. P. Witryłów
 17. Jabłonka (Stara Rzeka)
 18. Magierka
 19. Baryczka
 20. Łubieńka
 21. Dynówka
 22. Harta
 23. Ulanka (Ostrówek)
 24. Olszówka (Pawłokoma)
 25. Dylągowa
 26. Drohobyczka
 27. Śliwnica (Śliwniczanka)
 28. Jawornik
 29. Stupnica (Stopnica)
 30. Korzenicki od m. Boguszówka
 31. Kamionka
 32. Cisowa
 33. Łętownianka
 34. Dopływ z Prałkowiec
 35. Wiar (w granicach RP)
 36. Wisznia (od granicy)
 37. Rada
 38. Szkło (od granicy)
 39. Łęg Rokitnicki + Rokietnica
 40. Lubaczówka (od granicy)
 41. Sołotwa
 42. Dopływ spod Sieniawy
 43. Błotnia
 44. Złota I od m. Słoboda Mała
 45. Złota II od m. Wólka Łamana
 46. Jagódka
 47. Trzebośnica
 48. Rudnia
 49. Tanew
 50. Łada
 51. Wirowa
 52. Barcówka
 53. Bukowa
 54. Biała


Studium w zlewni Nidy

 1. Nida
 2. Biała Nida
 3. Czarna Nida
 4. Łososina


Studium w zlewni Czarnej Staszowskiej

 1. Czarna Staszowska od zbiornika Chańcza do ujścia do Wisły

 

 

Dla wszystkich wykonanych studiów ochrony przeciwpowodziowej przygotowano ich elektroniczne wersje w zakresie obszaru adekwatnego do granic administracyjnych poszczególnych urzędów powiatowych i gminnych i przekazano je wszystkim zainteresowanym urzędom. Dla poszczególnych zlewni studia ochrony przeciwpowodziowej zatwierdzone zostały przez Dyrektora RZGW w Krakowie w następujących terminach:

 

 

l.p.Nazwa opracowaniaData zatwierdzenia przez Dyrektora RZGW KrakówData zatwierdzenia przez Dyrektora RZGW Kraków jako I etap studium ochrony przeciwpowodziowej
1 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Soły 11.01.2005 r. 18.12.2008 r.
2 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy 11.01.2005 r. 18.12.2008 r.
3 I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Raby - "Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej"   11.08.2010 r.
4 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu 11.01.2005 r. 18.12.2008 r.
5 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu 11.01.2005 r. 18.12.2008 r.
6 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki *)   18.12.2008 r.
7 I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki - aktualizacja w granicach województwa podkarpackiego- "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki"   3.12.2010 r.
  Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoka do przekroju zaporowego Besko 10.09.2004 r 18.12.2008 r.
8 I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka - aktualizacja - "Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka"   24.11.2010 r.
9 I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu - "Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej"   05.10.2010 r.
10 I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Nidy - "Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w zlewni Nidy jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej"   08.07.2010 r.
11 I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej - "Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarna Staszowska do Wisły jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej"   017.08.2010 r.

*) pozostaje aktualne w zakresie obszaru województwa małopolskiego
Kolorem żółtym oznaczono obowiązujące opracowania.