Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o rybactwie śródlądowym, wydaje akty prawa miejscowego, decyzje administracyjne, postanowienia, opinie, w szczególności:

1. akty prawa miejscowego w formie rozporządzeń, dotyczące:

 • ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni,
 • ustanowienia stref ochronnych ujęć wody oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których ten odpływ azotu należy ograniczyć i wprowadzenia stosownego w tym celu programu działań,
 • ustanowienia i znoszenie obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach płynących,
 • wprowadzenia na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią zakazów mających na celu ochronę wód lub względy bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy.


2. decyzje administracyjne dotyczące:

 • nakazu zakładowi piętrzącemu wodę obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika w przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej,
 • nakazu usunięcia drzew lub krzewów na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • zwolnienia od zakazów lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią m.in. inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, lub gromadzenia substancji, które mogą zanieczyścić wody
 • zwolnienia od zakazów wykonywania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią
 • zwolnienia od zakazów wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków
 • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa lub jest związane z przedsięwzięciem realizowanym w części na terenie zamkniętym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

 


Dyrektor RZGW uczestniczy także w postępowaniach prowadzonych przez inne organy administracji publicznej, jako organ współdziałający, w tym m.in.:

 • uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i planów zagospodarowania przestrzennego województw w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • uzgadnia projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz strategii rozwoju województw w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • uzgadnia decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego właściwy jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także w odniesieniu do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • opiniuje wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • uzgadnia obszary i granice aglomeracji, które powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych i zakończonych oczyszczalniami ścieków,
 • opiniuje udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.


Dodatkowo, na wniosek zainteresowanych stron Dyrektor RZGW wyraża opinie i udziela informacji w innych sprawach dotyczących regionu wodnego.


Rozporządzenia Dyrektora RZGW na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej (Dz. U. nr 162 poz. 1149) podlegają kontroli.

Rozporządzenia Dyrektora RZGW na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  ( t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 60, poz. 449 z późniejszymi zmianami) podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym właściwych województw.

Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Projekty Rozporządzeń Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie