Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji jest bardzo ważnym elementem w opracowywaniu dokumentów oraz przy podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.  Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji oraz  informowania społeczeństwa określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

 

Biorąc udział w konsultacjach społecznych każdy obywatel może wyrazić swoją opinię na dany temat. Umożliwia to organom odpowiedzialnym za przeprowadzenie procesu konsultacji zebranie opinii od przedstawicieli różnych grup interesu, a tym samym pozwala wypracować powszechnie akceptowalne rozwiązania.

 

Poniżej znajdą Państwo aktualnie konsultowane dokumenty przez RZGW w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach i śledzenia aktualności.

Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW 10.01.2017 r. – 15.09.2017 r.