Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Podstawę prawną powołania i działania Rady Regionu określa art. 100 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.).

 

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nie należących do Skarbu Państwa, powoływanych na okres 4 lat.
Tryb działania Rady Regionu określa Regulamin organizacyjny przez nią uchwalony.
Na podstawie Regulaminu, Rada Regionu Wodnego dla realizacji swych zadań może tworzy stałe lub doraźne komisje i zespoły, które opracowują opinie w zleconych im sprawach. Do pracy w komisjach i zespołach mogą być zapraszane osoby spoza składu Rady Regionu Wodnego.

 

Do zakresu działania Rady Regionu należy wyrażanie opinii w formie uchwały w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, a w szczególności:

  1. projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego,
  2. dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy Prawo wodne, tj: identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych, wykazu wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wykazu wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w szczególności do kąpieli, wykazu wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb, wykazu wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,
  3. wykazów, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne, tj.: obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
  4. projektu planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,
  5. projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  6. planowanych przedsięwzięć związanych z od-budową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych,
  7. projektów inwestycji związanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym,
  8. projektów programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
  9. projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych,
  10. opiniowanie kandydatów na zastępców Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.