Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t. wraz z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 wraz z późn. zm) oraz Statutu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jest państwową jednostką budżetową utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Dyrektor RZGW jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru.

 

Dyrektor RZGW wykonuje zadania określone w ustawie Prawo wodne uwzględniając charakter obszaru regionów wodnych.

 

Głównym zadaniem RZGW jest:

  • gospodarowanie w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną poprzez realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełnienie funkcji inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym,
  • zarządzanie zasobami wodnymi poprzez realizację zadań wynikających z ustawy Prawo wodne mających na celu:
    • kształtowanie i ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w celu osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu tych wód oraz ekosystemów wodnych i od wody zależnych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej,
    • tworzenie warunków dla zaspokojenia uzasadnionych potrzeb ludności i gospodarki (przemysłu, rolnictwa, żeglugi, energetyki wodnej i rekreacji) przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju użytkowania wód,
    • ochronę ludzi i mienia przed zagrożeniami jakie mogą wystąpić w wyniku zjawisk ekstremalnych (powódź, susza).

 

p.o. Dyrektora RZGW w Krakowie -  Aleksandra Malarz

 

Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie -  Tomasz Sądag

 

Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie - Małgorzata Owsiany

 

Główny Księgowy - Barbara Perska

 

 

 

W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie działają terenowe komórki organizacyjne – zarządy zlewni. Terytorialny i merytoryczny zakres działania zarządów zlewni określa zał. nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kierownicy Zarządów Zlewni upoważnieni są do reprezentowania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie udzielonych im szczegółowych pełnomocnictw.

Kierownicy Zarządów Zlewni