RADA GOSPODARKI WODNEJ REGIONU WODNEGO GÓRNEJ WISŁY
(Kadencja 2008-2012)

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 wraz z późniejszymi zmianami) powołuje do życia - na wzór podobnych instytucji funkcjonujących w Unii Europejskiej - Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych, których głównym zadaniem jest wsparcie administracji rządowej przy podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie gospodarowania wodami regionów wodnych.


Kompetencje Rady Regionu Wodnego

 

W dniu 30 maja 2008 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne II kadencji Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły, na którym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pan Andrzej Sadurski wręczył nominacje na członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły.

 

Skład osobowy Rady Regionu Wodnego

 

Członkowie Rady wybrali ze swojego grona Prezydium Rady w składzie:

  • Przewodniczący - Pan Wojciech Bartnik
  • Zastępca Przewodniczącego - Pani Małgorzata Wajda, od dnia 27 października 2011 r. Pani Joanna Ślusarczyk
  • Sekretarz - Pani Małgorzata Mrugała

Następnie przyjęto Regulamin Organizacyjny Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły, który określa tryb i sposób działania Rady.

 

Na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu, Rada Regionu Wodnego dla realizacji swych zadań może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły, które opracowywać będą opinie w zleconych im sprawach. Do pracy w komisjach i zespołach mogą być zapraszane osoby spoza składu Rady Regionu Wodnego.

 

Utworzono następujące Komisje:

 

Galeria zdjęć z posiedzenia inauguracyjnego

 


Otwarcie posiedzenia inauguracyjnego przez ówczesnego
Dyrektora RZGW w Krakowie Panią  E. Seltenreich i Prezesa KZGW Pana A. Sadurskiego

 


Wręczenie nominacji

 


Prezydium Rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Wisły
od lewej:
Z-ca Przewodniczącego - Małgorzata Wajda
Przewodniczący - Wojciech Bartnik
Sekretarz - Małgorzata Mrugała

 

 

Podsumowanie prac Rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Wisły

 

W trakcie II kadencji Rady Regionu Wodnego w latach 2008-2012 odbyło się 21 posiedzeń. Rada Regionu Wodnego podjęła łącznie 194 Uchwały.

 

Podsumowanie prac II Kadencji Rady Gospodarki Wodnej [PDF 2.18 MB]