"Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW Kraków"

 

nazwa podzadania:

 

"Zapewnienie właściwego stanu technicznego ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Wisły w km 155+343 – 156+290 w m. Wyszogród, gm. Opatowiec, pow. kazimierski."

 

Data rozpoczęcia realizacji zadania:30.09.2015 r.

 

Data zakończenia zadania: 16.11.2015 r.

 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły na długości 950 mb. W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejących budowli regulacyjnych oraz zabezpieczenie wyrw brzegowych.

 

 


 


 

 

„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Krakowie”

nazwa podzadania:

"Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 236+490 - 236+980 w m. Mikołajów i Lipniki gm. Osiek, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie"

 

Data rozpoczęcia realizacji zadania: 1.09.2015 r.

Data zakończenia zadania: 10.11.2015 r.

 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły na długości 490 mb. W ramach zadania wykonana zostanie opaska brzegowa faszynowo-kamienna oraz remont istniejącej zabudowy regulacyjnej (opaska brzegowa, tama podłużna, cztery tamy poprzeczne).

 


 

 


 

 

„Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 215+050-215+767  w m. Maśnik, gm. Połaniec, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie”

 

Data rozpoczęcia realizacji zadania: 5.11.2014 r.

Data zakończenia zadania: 17.12.2014 r.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje zabezpieczenie przed erozją lewego brzegu rzeki Wisły na długości 700 mb. W ramach zadania zostanie wykonana opaska brzegowa oraz remont istniejących budowli regulacyjnych.

 

 


 

 


„Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji środowiskowo przyrodniczej dla projektu - „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000” wraz z dokumentacją przedprojektową do stadium decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – etap I z III”


Data rozpoczęcia projektu: 04.06.2012 r.

Data zakończenia projektu: 15.11.2013 r.


Główne działania :

  • koncepcja działań dla realizacji Projektu, która w kolejnych etapach zostanie poddana ocenie środowiskowej,
  • inwentaryzacja abiotycznych elementów środowiska zlewni rzeki Nidy,
  • opracowanie kompletu kart informacyjnych dla planowanych w projekcie przedsięwzięć wraz z zakresem decyzji środowiskowych z RDOŚ w Kielcach.


Stan wdrażania:projekt zakończony


 

 


 

 

„Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 201+100-202+050 w m. Gace Słupieckie, gm. Łubnice, pow. Staszów, woj. świętokrzyskie”

 

Data rozpoczęcia realizacji zadania: 20.08.2014r.

Data zakończenia zadania: 28.11.2014r.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły na długości 950 mb. W ramach zadania zostanie wykonana opaska brzegowa oraz remont istniejących budowli regulacyjnych.