W obwodzie rybackim uprawnionym do chowu, hodowli i połowu ryb jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego tj. Dyrektor RZGW albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej (art. 4.1.2  Ustawy o rybactwo śródlądowym tj. Dz. U. z 2009 r. nr 189 poz. 1471 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazał uprawnienia do pobierania pożytków w 87 obwodach rybackich w regionie wodnym Górnej Wisły zawierając stosowne umowy użytkowania.

Wykaz obwodów rybackich i uprawnionych do rybactwa w regionie wodnym Górnej Wisły wraz z okresem obowiązywania umów użytkowania obwodów rybackich [PDF 0.15 MB]

 

Zgodnie z art. 13.1b ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 145 z późń. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi gospodarkę rybacką w dwóch obwodach rybackich: zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3 oraz zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2.