Zbiornik wodny Świnna Poręba został zaprojektowany jako zbiornik wody pitnej dla aglomeracji śląskiej, który miał pracować w systemie wodnym Małej Wisły (zbiornik Goczałkowice), Soły (zbiorniki Porąbka, Tresna, Czaniec) i Skawy (zbiornik Świnna Poręba). Planowany gwarantowany  przepływ poniżej zbiornika wynosił 6,4 m3/s.

Dodatkowymi funkcjami zbiornika były:

  • ochrona przed powodzią doliny Skawy,
  • wykorzystanie energetyczne,
  • produkcja narybku w ośrodku zarybieniowym,
  • wpływ na infrastrukturę otoczenia zbiornika (drogi, linie kolejowe, linie energetyczne, ochrona zlewni poprzez gospodarkę wodno-ściekową,
  • podniesienie walorów krajobrazowych, wykorzystanie rekreacyjne zbiornika oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców okolicznych miejscowości.

Zmiany ustrojowe oraz społeczno-ekonomiczne z przełomu lat 1999/2000, spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na wodę przez przemysł i mieszkańców Śląska. W związku z powyższym jako funkcja główna zbiornika (przy odpowiednio zmienionej gospodarce wodą) jest aktualnie funkcja przeciwpowodziowa ze znaczącym wpływem na ochronę doliny Skawy, doliny Wisły poniżej ujścia Skawy i na ochronę Krakowa. Poprzez retencję wód Skawy możliwe jest obniżenie kulminacji fali powodziowej w przekroju Krakowa do 40 cm.

Dodatkowymi funkcjami zbiornika pozostają:

  • ochronne oddziaływanie na skutki suszy i ochrona biosfery wód Skawy przez wyrównanie przepływu poniżej zbiornika
  • wykorzystanie energetyczne
  • produkcja narybku na potrzeby cieków i zbiorników regionu wodnego
  • oddziaływanie na rozwój regionalny
  • wykorzystanie rekreacyjne