Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)  nakłada na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązek opracowania warunków korzystania z wód regionów wodnych. Warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala się w drodze aktu prawa miejscowego po uzgodnieniu ich z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.


Warunki korzystania z wód są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Głównym zadaniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Warunki korzystania z wód zgodnie z art. 115 ustawy Prawo Wodne powinny określać:

 1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
 2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
 3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  •    poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  •    wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  •    wprowadzania  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
  •    wykonywania nowych urządzeń wodnych.

 

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego Górnej Wisły; regionu wodnego Czarnej Orawy oraz regionu wodnego Dniestru określony został na podstawie danych zawartych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych – Dz.U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878) i zobrazowany na załączniku graficznym.

 

Mapa region wodny Górnej Wisły [JPG 7.53 MB]
Mapa region wodny Czarnej Orawy [JPG 3.40 MB]
Mapa region wodny Dniestru [JPG 3.19 MB]

 

Charakterystyki regionów wodnych:


Charakterystyka regionu wodnego Górna Wisła [PDF 2.78 MB]
Charakterystyka regionu wodnego Czarna Orawa [PDF 1.54 MB]
Charakterystyka regionu wodnego Dniestr [PDF 1.53 MB]

 

 

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły [PDF 5.72 MB]

 

Załączniki:

 

Załącznik 1 [PDF 1.03 MB] Wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP i JCWPd

 

Załącznik 1 [XLSX 0.06 MB] Wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych JCWP i JCWPd

 

Załącznik 2 [PDF 3.71 MB] Obliczenia hydrologiczne

 

Załącznik 3 [PDF 0.44 MB] Wykaz czynnych posterunków wodowskazowych wraz z ich charakterystyką hydrologiczną

 

Załącznik 4 [PDF 0.43 MB] Wykaz cieków dla których konieczne jest zachowanie możliwości migracji ryb dwuśrodowiskowych wraz z przypisaniem im charakterystycznych gatunków ryb

 

Załącznik 5 [PDF 0.54 MB] Wykaz JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych do 2021 r.

 

Załącznik 5 [XLSX 0.03 MB] Wykaz JCWP zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych do 2021 r.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru.

 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu wodnego sporządza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, kierując się ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

 

W grudniu 2016 r. weszły w życie:

 • aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz.1911, z późn. zm.),
 • aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju (Dz.U. z 2016 r. poz.1918),
 • aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru (Dz.U. z 2016 r. poz.1917),

zaistniała zatem konieczność aktualizacji warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od dnia 15.02.2017 r. do dnia 15.03.2017 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 15.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły [PDF 0.06 MB]

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy [PDF 0.06 MB]

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dniestru [PDF 0.06 MB]

 

Formularz składania uwag i wniosków [DOCX 0.03 MB]

 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko względem projektów rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych, na podstawie uzgodnień z właściwymi organami:

 

region wodny Górnej Wisły

region wodny Czarnej Orawy

region wodny Dniestru

W dniu 16 stycznia 2014 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) ustanowił:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje zestawienie tabelaryczne przepływów o gwarancji wystąpienia 90%, 70% i 50% dla 147 zlewni zamkniętych przekrojem wodowskazowym - tabela [PDF 0.52 MB], zamieszczonych w załączniku nr 5 do warunków korzystania z wód regionów wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru. Powyższe zestawienie zostało sporządzone na potrzeby oceny dostępności zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych, wykonywanej na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Prezentowane dane mogą służyć jako materiał pomocniczy umożliwiający uzyskanie informacji o gwarancji dostępności takich zasobów. Informacja ta powinna stanowić dodatkowy argument w prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz umożliwiać sformułowanie rzetelnych wniosków w zakresie rzeczywistej dostępności potencjalnych zasobów wód, a tym samym być pomocna do wypełnienia wszystkich wymogów wynikających z zapisów rozdziału 4 ustawy Prawo wodne oraz §5 ust. 1 rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód regionów wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru. Skrócony opis metody oceny dostępności zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych na podstawie przepływów gwarantowanych dla zlewni kontrolowanych oraz niekontrolowanych można pobrać tutaj – SYNTEZA [PDF 1.01 MB]. Artykuł na temat prezentowanej metody pt. „Zalecenia do oceny zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru” został opublikowany w czasopiśmie Gospodarka Wodna  nr 6 (810) z czerwca 2016 r.

W związku z zakończeniem prac związanych z realizacją zadania pn. „Obowiązki i prawa użytkowników wynikające z warunków korzystania z wód – informacja przestrzenna dla użytkowników, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że pod adresem http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/ został udostępniony portal mapowy, dotyczący warunków korzystania z wód obowiązujących na obszarze działania RZGW w Krakowie.

 

Na portalu można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami z zakresu warunków korzystania z wód regionów wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru (m.in. możliwość zlokalizowania funkcjonujących w obiegu prawnym użytkowników wód,  posterunków wodowskazowych wraz z przepływami charakterystycznymi itp.). Dodatkowo na portalu zamieszczono podstawowe informacje z zakresu Planów Gospodarowania Wodami (istnieje możliwość zlokalizowania jednolitych części wód wraz z przypisanymi im informacjami atrybutowymi, takimi jak: typologia, kody JCW, ocena zagrożenia nie spełnienia celów środowiskowych itp.).

 

 

Tabela z zestawieniem numerów pytań dot. poszczególnych paragrafów rozporządzenia

 

Paragraf rozporządzeniaNumer pytania
 1  
 2  
 3  
 4 31
 5  14, 18, 22, 23, 24
 6  11, 15
 7  16
 8  
 9  8, 17
 10  
 11  
 12  21
 13  
 14  
 15  
 16  26
 17  9, 10, 12, 13, 27, 28, 29, 32, 33
 18  
 19  7
 20  25
 21  
 22  30
 23  1, 2
 pytanie ogólne  3, 4, 5, 6, 19, 20

 

 

Pytanie 1
Czy postępowania administracyjne wszczęte przed wejściem w życie rozporządzeń Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia warunków korzystania z wód regionów wodnych, mają być zgodne z zapisami ww. rozporządzeń?

 

Pytanie 2
Jakie pozycje w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych mają poszczególne rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie ustanowienia warunków korzystania z wód Regionów Wodnych Górnej Wisły, Dniestru i Czarnej Orawy?

 

Pytanie 3
Czemu służą warunki korzystania z wód regionów wodnych, i kogo one dotyczą?

 

Pytanie 4
Jakie ograniczenia w korzystaniu z wód wprowadzają rozporządzenia Dyrektora RZGW w Krakowie?

W dniu 28 marca 2013 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektów:

 • Warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły
 • Warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy
 • Warunków korzystania z wód regionu wodnego Dniestru

 

wraz z opracowanymi do nich prognozami oddziaływania na środowisko.

 

W ramach konsultacji zgłoszono szereg uwag i wniosków, które zostały szczegółowo przeanalizowane a następnie sporządzone zostały zaktualizowane wersje projektów rozporządzeń w sprawie warunków korzystania z wód.

 

 

Z dniem 31.01.2012 r. zakończył się pierwszy etap składania uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów warunków korzystania z wód następujących regionów wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru. Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wpłynęły wnioski i uwagi od m.in. jednostek administracji samorządowej, jednostek administracji rządowej, przedsiębiorstw związanych z branżą usług wodnych (Ryc.1).  Wnioski otrzymane po terminie zgodnie z  art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),  zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania:

 

Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły - obwieszczenie [PDF 0.06 MB]

 

Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Czarnej Orawy - obwieszczenie [PDF 0.09 MB]

 

Projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dniestru - obwieszczenie [PDF 0.06 MB]