Wykazy wód

Jednolite części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

 

Do tego wykazu zakwalifikowanych zostało 10 JCWP, zgodnie z listą kąpielisk podlegających raportowaniu do UE, przygotowaną przez poszczególne Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w roku 2011. Wzięto również pod uwagę wykazy kąpielisk na terenie gmin, które w roku 2012 zostały uzgodnione z Dyrektorem RZGW w Krakowie.

 

Wytypowano:

  • 271 odcinków rzek jako łososiowate
  • 213 odcinków rzek jako karpiowate

Dyrektywy Azotanowej

 

W roku 2011 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadził weryfikację stanu zanieczyszczenia i zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego na obszarze działania tut. Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz w Dyrektywie Rady 91/676/EWG. Powyższa weryfikacja opierała się na analizie wyznaczenia presji rolniczych wskazanych w opracowaniu pn.: „Wyznaczenie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego” wykonanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

Wykaz został sporządzony w 2013 r. na podstawie zapisów art. 113 ust 3 pkt 1a) ustawy Prawo wodne.


33 substancje priorytetowe (w tym priorytetowe substancje niebezpieczne) zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. z 2011 r. nr 254 poz. 1528) określającym substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I) oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II).


Dążenie do stopniowej redukcji emisji, zrzutów i strat substancji priorytetowych do wód oraz eliminacja priorytetowych substancji niebezpiecznych jest jednym z wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej i służy osiągnięciu dobrego stanu wód.