Plany przeciwdziałania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął prace związane ze sporządzeniem projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą Prawo wodne  zawierać będzie:

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  • propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  • katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zakończył konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS).

 

Poniżej przedstawiamy ostateczne wersje harmonogramu i programu prac związanych  z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz sprawozdanie z konsultacji społecznych.

 

Uwagi oraz wnioski zebrane w trakcie konsultacji społecznych zostały ujęte w tabeli rozbieżności.

Zgodnie z art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.05 MB]

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości:

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły [PDF 4.35 MB]

 

Konsultacje społeczne odbędą się  w terminie:  8 – 29 września 2015 r.

 


Zgodnie z art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Czarnej Orawy.

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.05 MB]

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości:

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Czarnej Orawy [PDF 2.16 MB]

 

Konsultacje społeczne odbędą się  w terminie:  8 – 29 września 2015 r.

 

Zgodnie z art. 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dniestru

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.05 MB]

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości:

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dniestru [PDF 1.93 MB]

 

Konsultacje społeczne odbędą się  w terminie:  8 - 29 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 88s ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.06 MB]

 

Na podstawie art. 88s ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dniestru

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.06 MB]

 

Na podstawie art. 88s ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Czarnej Orawy

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.06 MB]

 

Do 26 listopada 2014 r. osoby zainteresowane zgłaszaniem uwag i wniosków do harmonogramów i programów prac związanych z przygotowaniem Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tych projektów Planów miały możliwość składanie uwag i wniosków.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

 

zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania: