Komunikaty nawigacyjne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 27 maja  2017 r. w godz. 12.00-14.00 przy zamkniętym odcinku szlaku żeglownego na Kanale Łączańskim od km 0+000k do km 1+000k zostaną  przeprowadzone regaty kajakowe organizowane przez Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany (na podstawie warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu nr  UZS-450.5.2017  z dnia 23.05.2017 r.).

Organizator imprezy oznakuje wyznaczony odcinek szlaku żeglownego znakami żeglugowymi A.1 od strony górnej i dolnej wody, na prawym i lewym brzegu Kanału  oraz tablicami informacyjnymi o treści: "obowiązuje w dniu 27.05.2017r. w godz. 12.00-14.00, nie dotyczy jednostek pływających biorących udział w imprezie".

 

Oznakowanie wyznaczonego odcinka Wisły należy wykonać pod nadzorem administratora drogi wodnej (ZOH Łączany-Skawina, tel. 33/8790013). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko jednostki biorące udział w zabezpieczaniu regat kajakowych.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 03.06.2017 r. w godz. 10.00-14.00 na odcinku Wisły w km 87+500-89+500 zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny na Wiśle, w związku z organizowaną przez Klub Kajakowy "Na Fali"  imprezą kajakową.

 

Pływanie kajakami odbywać się będzie wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły w rejonie przystani żeglarskiej Yacht Klub Polski, w odległości nie większej niż 40 m od lewego brzegu, tak aby szlak żeglowny pozostawał wolny przy brzegu prawym. Przedmiotowy odcinek Wisły zostanie oznakowany przez organizatora imprezy żółtymi bojami i znakami żeglugowymi C.5, z zaznaczeniem, że szlak żeglowny jest oddalony od brzegu lewego o 40 m  oraz znakiem B.6 z ograniczeniem prędkości do 5 km/h, zgodnie z załącznikiem nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2072).

 

Oznakowanie ww. odcinka Wisły organizator imprezy  wykona pod nadzorem administratora drogi wodnej (Nadzór Wodny Kraków, tel.  12 65-60-496). W rejon wyłączony z ruchu żeglugowego mogą wpływać tylko statki biorące udział w zabezpieczaniu imprezy.

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 09.05.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec-O, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 300  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 9.05.2017 r. [PDF 0.21 MB]

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2017 r. w godz. 21.00-24.00 na odcinku Wisły od km 76+450 (Most Dębnicki) do km 77+190 (Most Grunwaldzki) zostanie całkowicie zamknięty szlak żeglowny, w związku z organizowaną przez Teatr ,,GROTESKA” imprezą pn. ,,17 Wielka Parada Smoków – Smoki Morza Śródziemnego” (na podstawie warunków przeprowadzenia imprezy ustalonych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie w zezwoleniu znak: UZS-450.1.2017 z dnia 18.04.2017 r.)

Przedmiotowy odcinek rzeki Wisły zostanie oznakowany przez organizatora imprezy znakami żeglownymi A1. zgodnie z zał. nr 7 do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212 poz. 2072), na prawym i lewym brzegu powyżej Mostu Dębnickiego oraz na prawym i lewym brzegu poniżej Mostu Grunwaldzkiego (pod znakami powinna zostać umieszczona informacja o treści: ,,nie dotyczy jednostek biorących udział w imprezie”.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 13.04.2017r. zostaje otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny (przy ograniczeniu jego parametrów) na rzece Wiśle na odcinku od km 0+000 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości.

 

Jednocześnie informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klasy drogi wodnej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. nr 77 z 2002r. poz. 695).

 

Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są na stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl,  w zakładce "Szlaki żeglowne – Utrudnienia".

 

Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień). Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe jest jedynie przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

 

Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 09.04.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200 – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016 r., obecnie trwają prace związane z wytyczeniem i oznakowaniem szlaku żeglownego, przewiduje się jego otwarcie do dnia 14.04.2017 r.
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016 r., przewidywany termin jego otwarcia  - do dnia 14.04.2017 r.

Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 2 na dzień 09.02.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1.    rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

2.    Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.

Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy,
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.



Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 12.01.2017 r. [PDF 0.09 MB]

Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 09.12.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  01.12.2016r. ze względu na okres zimowy.



Komunikat nawigacyjny nr 12 na dzień 9.12.2016 r. [PDF 0.09 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z nastaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskie temperatury, prognozowane opady śniegu), z dniem 01.12.2016r. zostanie zamknięty szlak żeglowny na rzece Wiśle od km 0+600 do km 295+200 oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości,  na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) oraz art. 43 ustawy  z dnia 21 grudnia 2000r.   o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 857).

Jednocześnie informujemy, że dopuszcza się żeglugę przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

 

Komunikat nawigacyjny nr 11 na dzień 09.11.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 100  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

 

Komunikat nawigacyjny nr 11 na dzień 9.11.2016 r. [PDF 0.07 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w dniach od 26.10.2016r. do 15.12.2016r. nastąpi obniżenie piętrzenia na Stopniu Wodnym Przewóz o 0,3 m, tj. od rzędnej 195,30 m n.p.m. (NPP) do rzędnej 195,00 m n.p.m. (na podstawie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego znak; SR-IV.7322.1.41.2016.EŁ z dnia 29.04.2016r. oraz Postanowienia Marszałka Województwa Małopolskiego znak: SR.IV.7322.1.41.2016.EŁ z dnia 19.05.2016r.) w związku z koniecznością wykonania remontu na SW Dąbie.

W tym okresie będą prowadzone przez PBWI Sp. z o.o. w Krakowie  prace polegające na remoncie ubezpieczenia na brzegu prawym poniżej jazu oraz remoncie lewego brzegu dolnego awanportu śluzy SW Dąbie.

 

Komunikat nawigacyjny nr 10 na dzień 10.10.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 100  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

 

Komunikat nawigacyjny nr 10 na dzień 10.10.2016 r. [PDF 0.12 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku ze wzrostem  poziomu wody na Wiśle i dalszą  jego tendencją wzrostową, w dniu 06.10.2016r.  w godzinach południowych został rozpiętrzony elastyczny próg  piętrzący w km 223+635 rzeki Wisły w m. Połaniec.

Ruch żeglowny na przedmiotowym odcinku rzeki odbywa się bez ograniczeń.

W związku z rozpoczęciem prac remontowych mostu znajdującego się w sąsiedztwie głowy dolnej śluzy Dwory, RZGW w Krakowie informuje o konieczności zachowania szczególnej uwagi i ostrożności przez  jednostki pływające,  korzystające ze śluzy Dwory. Na czas trwania remontu, nie  przewiduje się jednak wyłączenia  śluzy z eksploatacji. Orientacyjny termin zakończenia remontu mostu i związanych z tym utrudnień w żegludze planowany jest na koniec 2016 roku.

 

Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 09.09.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 100  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

 

Komunikat nawigacyjny nr 9 na dzień 09.09.2016 r. [PDF 0.07 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 09.08.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 100  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

 

Komunikat nawigacyjny nr 8 na dzień 09.08.2016 r. [PDF 0.07 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 08.07.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

 

Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  informuje,  że  aktualna  sytuacja  na
drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka  Wisła  od  km  0+000  do  km  4+900  –  odcinek  otwarty  dla  żeglugi.  Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
  • w km 4+200 w m. Gromiec, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 100 metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).
 2. rzeka  Wisła  od  km  4+900  (Stopień  Wodny  Dwory)  do  km  21+200  (Stopień  Wodny Smolice) – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m, z  wyjątkiem miejsc podanych poniżej:
  • w km od 0+000 kanału do km 0+400 kanału w m. Podolsze, na początku kanału górnego SW Smolice – przemiały na dł. 400 m,
  • w km 4+100 kanału w m. Dwory Długie, przy ujściu Macochy – przemiały na dł. ok. 100 m (na lewym brzegu wystaje z wody pień – zachować szczególną ostrożność),
  • w km od 7+000 kanału do km 7+400 kanału w m. Przeciszów, przy ujściu kanału dolnego do Wisły (lewy brzeg) – przemiał na dł. ok. 100 m.

 

Komunikat nawigacyjny nr 7 na dzień 08.07.2016 r. [PDF 0.12 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 09.06.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
 • w km 4+200 w m. Gromiec, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 100  metrów (w osi kanału górnego SW Dwory - zachować szczególną ostrożność).

 

Komunikat nawigacyjny nr 6 na dzień 09.06.2016 r. [PDF 0.12 MB]

 

Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 09.05.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsca podanego poniżej:
- w km 4+200 w m. Gromiec, na wejściu  do kanału górnego Dwory – przemiały na dł. 100  metrów (zachować szczególną ostrożność),

 

 


Komunikat nawigacyjny nr 5 na dzień 09.05.2016 r. [PDF 0.06 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 29.04.2016 r. zostanie otwarta po przerwie zimowej pozostała część szlak żeglownego górnej Wisły tj. na odcinku od km 0+000 do km 37+500 (początek Kanału Łączańskiego)  oraz od  km 94+000 (dolne stanowisko śluzy Przewóz) do km 295+200 (koniec drogi wodnej w administracji RZGW Kraków).

 

Jednocześnie informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klasy drogi wodnej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 77,  poz. 695).

 

Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są na stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl  w zakładce szlaki żeglowne – Utrudnienia w żegludze.

 

Śluzowania na śluzach: Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają  się od świtu do zmroku.

 

Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 08.04.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+000 do km 295+200.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

1. rzeka Wisła od km 0+000 do km 4+900 – odcinek zamknięty dla żeglugi, trwają prace przygotowawcze związane z  jego otwarciem, szlak żeglowny powinien zostać otwarty po przeprowadzeniu sondowania dna rzeki w ciągu najbliższych dni.


Komunikat nawigacyjny nr 4 na dzień 08.04.2016 r. [PDF 0.06 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że z dniem 08.04.2016r. zostanie otwarty po przerwie zimowej szlak żeglowny (przy ograniczeniu jego parametrów) na rzece Wiśle na odcinku od km 57+800 (wylot z Kanału Łączańskiego) do km 92+600 (Stopień Wodny Przewóz) oraz na Kanale Łączańskim na całej jego długości.
Pozostała część szlaku żeglownego zostanie otwarta w terminie późniejszym, po zakończeniu prac związanych z jego oznakowaniem oraz sondowaniem dna rzeki, o czym tut. Zarząd powiadomi w stosownym komunikacie nawigacyjnym. 
Jednocześnie informujemy, że podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych odpowiednich dla klasy drogi wodnej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. nr 77 z 2002r. poz. 695).

Szczegółowe informacje o utrudnieniach w żegludze na drodze wodnej podane są na stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl w zakładce szlaki żeglowne – utrudnienia.

Śluzowania na śluzach: Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie śluzowanie odbywają  się od świtu do zmroku (z uwzględnieniem w/w utrudnień).
Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

 

Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 04.01.2016r. ze względu na okres zimowy.
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  04.01.2016r. ze względu na okres zimowy.



Komunikat nawigacyjny nr 3 na dzień 09.03.2016 r. [PDF 0.09 MB]

Komunikat nawigacyjny nr 2 na dzień 09.02.2016 r.

Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 04.01.2016 r. ze względu na okres zimowy
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  04.01.2016 r. ze względu na okres zimowy

Komunikat nawigacyjny nr 2 na dzień 09.02.2016 r. [PDF 0.09 MB]

Komunikat nawigacyjny nr 1 na dzień 08.01.2016 r.
Informacja o drodze wodnej rzeki Wisły od km 0+600 do km 295+200

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że aktualna sytuacja na drodze wodnej rzeki Wisły przedstawia się następująco:

 1. rzeka Wisła od km 0+600 do km 295+200   – odcinek zamknięty dla żeglugi z dniem 04.01.2016r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 2. Kanał Łączański  -  kanał zamknięty dla żeglugi na całej długości z dniem  04.01.2016r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wg informacji przekazanej przez GDF SUEZ Energia Polska S.A. z/s Zawada 26, 28-230 Połaniec w dniu 04.01.2016 r., w związku z niskim poziomem wody w rzece Wiśle, nastąpiło uruchomienie elastycznego progu piętrzącego w km 223+650 rzeki Wisły  w celu poprawy warunków poboru wody dla celów energetycznych.

 Komunikat Nawigacyjny Nr 1 na dzień 8.01.2016 r. [PDF 0.10 MB]

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w związku z  poprawiającą się sytuacją hydrologiczną na Wiśle, z dniem 03.12.2015 r. rezygnuje się z limitowania ilości śluzowań w ciągu dnia. Śluzowanie jednostek przepływających przez Śluzę SW Kościuszko będzie się odbywało w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca, bez ograniczenia liczby śluzowań.

Śluzowanie statków przez śluzę stopnia wodnego Kościuszko w przypadku wystąpienia niskich przepływów wody w rzece Wiśle.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że śluzowanie przez śluzę przy SW Kościuszko odbywa się w porze dziennej tj. od wschodu do zachodu słońca bez ograniczenia liczby śluzowań.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że odcinek drogi wodnej na rzece Wiśle od km 66+400 (stopień wodny Kościuszko) do km 80+875 (stopień wodny Dąbie) jest przystosowany do uprawiania żeglugi nocnej (nie dotyczy śluzowania przez śluzy).