Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.
PGW Wody Polskie posiadają następujące dane:

 


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP: 5272825616, REGON: 368302575

 

 

Nie ulegnie zmianie adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, jako jednostki organizacyjnej PGW Wody Polskie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel. 12 62-84-130, 12 62-84-106, fax. 12 430-10-35, 423-21-53

 


 

 

Przycisk przełączający na strony Biuletynu Informacyjnego RZGW w Krakowie

Przycisk przełączający na ePUAP - elektroniczną platformę usług administracji publicznej

Centrum Operacyjne

REALIZOWANE PROJEKTY

Wykaz realizowanych projektów współfinansowanych ze śrdoków unijnych

 

Logo NFOŚiGW

Logo WFOŚiGW w Kielcach

Logo WFOŚiGW w Katowicach

Ochrona przed powodzią