Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) planowanie w gospodarowaniu wodami służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu:

 • osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych;
 • poprawę stanu zasobów wodnych;
 • poprawę możliwości korzystania z wód;
 • zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących negatywnie oddziaływać na wody;
 • poprawę ochrony przeciwpowodziowej.Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne:

 • program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
 • plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
 • plan zarządzania ryzykiem powodziowym;
 • plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza;
 • plan utrzymania wód;
 • warunki korzystania z wód regionu wodnego;
 • sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.