Sieć hydrograficzną w regionie wodnym Górnej Wisły tworzą rzeki, potoki, strugi, strumienie oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami, a także rowy i kanały, sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy - o łącznej długości ponad 70 tys. km (wg. Mapy Podziału Hydrograficznego Polski). W/w cieki zgodnie z Prawem wodnym znajdują się w administracji RZGW w Krakowie, Marszałków Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Śląskiego oraz Dyrektorów Parków  Narodowych: Bieszczadzkiego, Tatrzańskiego, Magurskiego, Roztoczańskiego, Świętokrzyskiego, Gorczańskiego, Pienińskiego, Ojcowskiego i Babiogórskiego. Cieków o ustalonej długości i wyróżnionej powierzchni zlewni jest 23 833 km z tego w ewidencji RZGW w Krakowie znajduje się 13 084 km (jako cieki administrowane).  Rowy melioracyjne administrowane są przez swoich właścicieli lub użytkowników.

 

 

Wykaz rzek i potoków w administracji RZGW w Krakowie określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U.03.16.149).

 

Wykaz rzek i potoków w administracji RZGW w Krakowie [PDF 0.11 MB].

 

Infrastruktura techniczna gospodarki wodnej obszaru RZGW w Krakowie obejmuje zabudowę hydrotechniczną, taką jak: sztuczne zbiorniki wodne dużej i małej retencji, stopnie wodne, jazy, zabudowę poprzeczną oraz podłużną rzek i potoków. Łączna długość zabudowy regulacyjnej rzek i potoków obszaru RZGW w Krakowie wynosi ok. 2 650 rzek i potoków. Zabudowę podłużną tworzą: opaski brzegowe i tamy podłużne – kamienne, faszynowo-kamienne i siatkowo-kamienne,  mury oporowe kamienno-betonowe, betonowe oraz bulwary, żłoby betonowe i kamienne itp.

 

Liczba budowli poprzecznych na rzekach i potokach, wynosi ok. 5 200 szt. Są to ostrogi i poprzeczki – głównie faszynowo-kamienne, progi, stopnie (zwłaszcza korekcje stopniowe), jazy, bystrza i zapory przeciwrumowiskowe.  Budowle regulacyjne należą do administratorów wód oraz podmiotów korzystających z wód do różnych celów. W administracji RZGW znajduje się ok. 2 600 km podłużnej zabudowy i ok. 2 450 szt. budowli poprzecznych.

 

 

 

Pojemność całkowita istniejących sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Górnej Wisły wynosi ok. 1 640 mln m³ ,co stanowi 43 % wody retencjonowanej w całej Polsce. W regionie wodnym Górnej Wisły znajduje się 12 dużych zbiorników retencyjnych, o pojemności powyżej 5 mln. m³, należących do RZGW w Krakowie i podmiotów z sektora energetycznego oraz kilkadziesiąt zbiorników małej retencji, znajdujących się w administracji WZMiUW, spółek wodnych, gmin i innych użytkowników.

 

W administracji RZGW w Krakowie znajdują sie:

 • Zbiornik wodny Tresna na Sole
 • Zbiornik Wodny Porąbka na Sole
 • Zbiornik Wodny Czaniec na Sole
 • Zbiornik Wodny Dobczyce na Rabie
 • Zbiornik Wodny Klimkówka na Ropie
 • Zbiornik Wodny Chańcza na Czarnej Staszowskiej
 • Zbiornik Wodny Besko na Wisłoku

 

Więcej informacji o zbiornikach wodnych

Pozostałe duże zbiorniki wodne, to:

 • Zespół zbiorników wodnych Rożnów – Czchów, administrowany przez Zespół  Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o.o., który obejmuje Zbiornik Wodny Rożnów na Dunajcu zbudowany w latach 1935 - 42 w celach przeciwpowodziowych i energetycznych; betonowa zapora ma wysokość 49 m, zbiornik pojemność 159,29 mln m³, a powierzchnia zalewu 16 km² oraz  Zbiornik Wodny Czchów na Dunajcu zbudowany w latach 1939 - 49 w celu wyrównywania dobowych wahań przepływów wynikających z pracy elektrowni w Rożnowie; zapora ziemna ma 13 m wysokości, zbiornik pojemność 12,0 mln m³, a powierzchnia zalewu 3,4 km².
 • Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne, administrowany przez  Zespół  Elektrowni Wodnych Niedzica SA., który obejmuje Zbiornik Wodny Czorsztyn-Niedzica na Dunajcu, zbudowany w latach 1969 – 1997, w celach - obniżenia kulminacyjnych przepływów fal powodziowych, zwiększenia minimalnych przepływów Wisły poniżej ujścia Dunajca, wykorzystania potencjału energetycznego powstałego spiętrzenia; zapora ziemna ma wysokość 59,4 m, zbiornik pojemność 231,9 mln m³, a zalew powierzchnię 12,3 km², Zbiornik Wodny Sromowce Wyżne na Dunajcu zbudowany w latach 1975 - 94 w celu wyrównywania dobowych wahań przepływów wynikających z pracy elektrowni w Czorsztynie. Zapora ziemna ma wysokość 10 m, a zbiornik pojemność 6,41 mln m³ i powierzchnię zalewu 0,9 km².
 • Zespół zbiorników wodnych Solina-Myczkowce, administrowany przez Zespół  Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce, Spółka z o.o., który obejmuje Zbiornik Wodny Solina na Sanie zbudowany w latach 1960 - 68 z przeznaczeniem głównie do celów energetycznych, a także przeciwpowodziowych i wyrównania przepływów; betonowa zapora ma wysokość 82 m, zbiornik pojemność 472,4 mln m³, a powierzchnia zalewu 21,0 km² oraz Zbiornik Wodny Myczkowce na Sanie zbudowany w latach 1954 - 61 w celu wyrównania dobowych wahań przepływów wynikających z pracy elektrowni w Solinie.  Zapora ziemna ma wysokość 23 m, pojemność zbiornika 8,6 mln m³, a powierzchnia zalewu 2 km².

 

Do podstawowych obiektów infrastruktury gospodarki wodnej należy również zaliczyć administrowane przez RZGW w Krakowie stopnie wodne:

 • stopień wodny Rzeszów na Wisłoku
 • stopień wodny Dwory na Wiśle
 • stopień wodny Smolice na Wiśle
 • stopień wodny Łączany na Wiśle
 • stopień wodny Kościuszko na Wiśle
 • stopień wodny Dąbie na Wiśle
 • stopień wodny Przewóz na Wiśle
 • kanał żeglugowo-energetyczny Łączany-Skawina

Więcej informacji o stopniach wodnych

 

Ponadto w trakcie budowy, którego inwestorem jest RZGW w Krakowie  znajduje się Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie - Czytaj więcej: Zbiornik Wodny Świnna Poręba w budowie

 

Publikacja "Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków" [PDF 2.97 MB]