Górna Wisła to 280-cio kilometrowy odcinek Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Sanu z liczącej 1047km rzeki Wisły.
Droga Wodna Górnej Wisły to odcinek trasy żeglugowej pomiędzy km 0+000 i km 92+600 jej górnego biegu.


Profil podłużny Kaskady Górnej Wisły powyżej Krakowa

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych /Dz. U. Nr 77, poz.695/ Droga Wodna Górnej Wisły ma klasę:

  • na odcinku od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim -IV (o obniżonych parametrach)
  • Kanał Łączański -II
  • na odcinku od ujścia Kanału Łączańskiego do stopnia wodnego Przewóz -III