Parametry eksploatacyjne drogi wodnej górnej Wisły od km 0+600 do km 295+200 (ujście rzeki Sanny)

Na rzece Wiśle od km 0+600 do km 295 +200 występują podane niżej klasy drogi wodnej: określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. Dz. U. 2002 r., Nr 77, poz. 695 w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

 

Odcinek drogi wodnej rzeki Wisły:

 • od km 0+600 (początek drogi wodnej) do km 37+500 (wlot do Kanału Łączańskiego) - klasa drogi wodnej - IV
 • Kanał Łączański (o długości 17,2 km) - klasa kanału - II
 • od km 57+800 (wylot z Kanału Łączańskiego) do km 92+600 (Śluza Przewóz)- klasa drogi wodnej - III
 • od km 92+600 (śluza Przewóz) do km 295+200 (ujscie rzeki Sanny) - klasa drogi wodnej - Ib

 

 

I. Parametry szlaku żeglownego

1. Szerokość szlaku żeglownego.
Wymagana szerokość szlaku dla klasy: IV, III, II kanału ,Ib – wynosi odpowiednio 40, 40, 25, 20 m Parametr ten jest zachowany na całej długości szlaku.

2. Promienie łuków osi szlaku żeglownego.
Wymagany promień osi szlaku dla klasy : IV, III, II kanału, Ib- wynosi odpowiednio 650, 500 400, 200 m. Parametr ten na całej długości szlaku jest utrzymany, za wyjątkiem km 76 +500, gdzie promień łuku osi szlaku wynosi 250 m (zakole rzeki pod Wawelem).

3. Głębokość tranzytowa.
Odcinki szlaku żeglownego na których głębokości tranzytowe nie spełniają wymagań dla określonej klasy drogi wodnej podawane są w komunikatach o aktualnych warunkach żeglugowych na stronie www.krakow.rzgw.gov.pl w zakładce komunikatykomunikaty nawigacyjne.

II. Wymiary śluz


 

III. Prześwity pod mostami ponad WWŻ

 • Dla drogi wodnej klasy IV wymagany prześwit wynosi 5,25 m.
 • Dla drogi wodnej klasy II i Ib wymagany prześwit wynosi 3,0 m .
 • Dla drogi wodnej klasy III wymagany prześwit wynosi 4,0 m.
 • Parametr ten nie jest dotrzymany dla odcinka klasy IV drogi wodnej tj. w km 30 +150 (most kolejowy) i wynosi 4,60 m.

 

IV. Rzeczywista odległość przewodów linii elektroenergetycznych przy zwisie normalnym ponad poziom WWŻ

1. Nieuziemionych o napięciu do 1 kV oraz uziemionych ( bez względu na napięcie linii ) i przewodów telekomunikacyjnych dla klasy IV, III, II i Ib drogi wodnej powinna odpowiednio wynosić 12 m, 10 m, 8 m.

Rzeczywiste prześwity przy niżej wymienionych przekroczeniach , gdzie powyższe parametry nie są dotrzymane.

 • km 3+367 kanału dolnego śluzy Dwory - rzeczywisty prześwit 11,00 m, powinno być 12 m
 • kanał Łączański km 2+720k – rzeczywisty prześwit 4,50 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 4+800 k – rzeczywisty prześwit 6,00 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 5+310 k – rzeczywisty prześwit 5,50 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 6+720 k – rzeczywisty prześwit 6,50 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 7+400 k – rzeczywisty prześwit 5,50 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 9+100 k – rzeczywisty prześwit 7,50 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 9+580 k – rzeczywisty prześwit 4,00 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 11+100 k – rzeczywisty prześwit 4,30 m, powinno być 8 m
 • kanał Łączański km 16+620 k – rzeczywisty prześwit 5,00 m, powinno być 8 m
 • rz. Wisła km 92+ 055 rzeczywisty prześwit 8,00 m , powinno być 10 m

 

2. Nieuziemionych o napięciu wyższym niż 1 kV, w zależności od napięcia linii (U) dla klasy IV, III i II, Ib drogi wodnej powinna odpowiednio wynosić 14+U/150 m, 12+U/150 m, 10+U/150 m.

Rzeczywiste prześwity przy niżej wymienionych przekroczeniach , gdzie powyższe parametry nie są dotrzymane.

 • rz. Wisła km 2+600 – rzeczywisty prześwit wynosi 11,00 m, powinno być 14,10 m
 • górny kanał śluzy Dwory km 0+550 – rzeczywisty prześwit 11,00 m, powinno być 14,10 m
 • dolny kanał śluzy Dwory km 1+467 – rzeczywisty prześwit 12,00 m, powinno być 14,10 m
 • dolny kanał śluzy Dwory km 2+867 – rzeczywisty prześwit 12,00 m, powinno być 14,10 m
 • górny kanał śluzy Smolice km 0+800 – rzeczywisty prześwit 14,00 m, powinno być 14,10 m
 • rz. Wisła km 69+150 – rzeczywisty prześwit 10,00 m, powinno być 12,10 m
 • rz. Wisła km 80+650 – rzeczywisty prześwit 12,00 m, powinno być 12,20 m
 • rz. Wisła km 83+400 – rzeczywisty prześwit 10,00 m, powinno być 12 m
 • rz. Wisła km 235+340- rzeczywisty prześwit 10,84 m, powinno być 11, 40 m

 

Przepisy prawa miejscowego określające szczegółowo warunki bezpieczeństwa i ruchu i postoju statków wynikające z charakteru i właściwości dróg wodnych określone są w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródladowej w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.