Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał rozporządzenie Nr 43/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dziennikach Urzędowych:

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.


Informacje ogólne

Podstawą sporządzenia Planu utrzymania wód dla obszaru działania RZGW w Krakowie jest art. 113 ust. 1 pkt 2b ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 j.t).
Plany utrzymania wód są dokumentami sporządzanymi przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla regionów wodnych i przyjmowanymi w drodze aktu prawa miejscowego po uzgodnieniu ich z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz właściwymi marszałkami województw. Plany te aktualizowane będą co 6 lat.

Celem dokumentu jest zapewnienie zaspokojenia rzeczywistych potrzeb w zakresie bieżącej ochrony przed powodzią i podtopieniami, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów RDW w zakresie celów środowiskowych i dopuszczalnych odstępstw od ich osiągnięcia. Wskazuje to art. 114b ust. 2 ustawy Prawo wodne:

„2. Projekt planu utrzymania wód opracowuje się z uwzględnieniem:

1) potrzeb z zakresu ochrony przed powodzią;
2) konieczności osiągnięcia celów środowiskowych i ochrony wód;
3) przesłanek dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego, o których mowa w art. 38j ust. 1.”

Powinien on zawierać w szczególności określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, gdzie występuje zagrożenie dla swobodnego przepływu wód i spływu lodów wraz z opisem i uzasadnieniem planowanych działań utrzymaniowych.

 

Zawartość tego dokumentu określa szczegółowo art. 114b ust. 1 ustawy Prawo wodne:
„1. Plan utrzymania wód zawiera:
1) określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń;
2) wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;
3) wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący:
a) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,
b) uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych efektów ich realizacji,
c) jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych działań,
d) w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6 i 7 – zakres, rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.”

 

Konsultacje społeczne projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Krakowie” wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar RZGW w Krakowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Treść Obwieszczenia [PDF 0.79 MB]

Konsultacje odbędą się w dniach od 13 października do 3 listopada 2015 roku.

Uwagi i wnioski do konsultowanych dokumentów można zgłaszać:
•    pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
•    osobiście w ww. siedzibie,
•    elektronicznie poprzez przesłanie formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony poniżej w wersji elektronicznej (DOC).

Formularz składania uwag i wniosków - Plan utrzymania wód [DOCX 0.02 MB]

 

Ponadto serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:

  • 16 października 2015 r. w godzinach 9:00 – 13.00 w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.
  • 19 października 2015 r. w godzinach 10:00 – 14.00 w Sali Konferencyjnej w Rzeszowie przy ul. Rynek 8, 35-064 Rzeszów.

Dokumentacja sprawy:

 

Projekt Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [ZIP 60.79 MB]

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PUW [ZIP 10.01 MB]

 

Projekt Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [ZIP 0.00 MB]