Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami prowadzonym na podstawie ustawy Prawo wodne. Zakres prowadzonej informacji w Katastrze wodnym określa Dział VI Zarządzanie zasobami wodnymi, rozdział 6 Kataster wodny.

W katastrze wodnym gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące:

 • sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjno-pomiarowych,
 • przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych,
 • zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych obserwacji wód,
 • ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych,
 • wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej,
 • źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych,
 • stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych,
 • obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji),
 • użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód,
 • pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody,
 • ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w pozwoleniach określonych powyżej,
 • urządzeń wodnych,
 • stref i obszarów ochronnych oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • spółek wodnych.

Ponadto po opracowaniu, kataster wodny winien zawierać dokumenty planistyczne takie jak:

 • program wodno-środowiskowy kraju,
 • plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
 • plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego.

Dyrektor RZGW w Krakowie prowadzi kataster wodny dla Regionu Wodnego Górnej Wisły, Regionu Wodnego Dniestru i Regionu Wodnego Czarnej Orawy, w którym gromadzone, przetwarzane, aktualizowane, wizualizowane oraz archiwizowane są dane dotyczące gospodarowania wodami. RZGW w Krakowie prowadzi i zarządza bazami danych opisowych oraz przestrzennych, opracowuje i dystrybuuje dane w postaci analogowej oraz cyfrowej, tworzy nowe oraz aktualizuje istniejące warstwy tematyczne GIS, tworzy mapy komputerowe, aktualizuje i archiwizuje pomiary GPS w zakresie prowadzenia ewidencji urządzeń wodnych, integruje dane opisowe i przestrzenne. Dane opracowywane w ramach prowadzonego katastru wodnego wykorzystywane są m.in. przy bilansowaniu zasobów wodnych, przeprowadzaniu analiz w zakresie gospodarki wodnej oraz opracowywaniu warunków korzystania z wód regionów i zlewni.

Dane z katastru wodnego podlegają udostępnieniu.