W związku z dopełnieniem transpozycji do prawa polskiego [ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw] Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w zakresie osiągania celów środowiskowych oraz odstępstw od nich - konieczne stało się wypracowanie zasad weryfikacji zgodności zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w stanie prawnym sprzed nowelizacji i po jej wejściu w życie.

 

Ponieważ zagadnienie zgodności inwestycji z celami środowiskowymi może stwarzać wątpliwości w kwestii interpretacji nowych wymogów prawnych na różnych etapach procedur administracyjnych - dlatego wychodząc naprzeciw zgłaszanym prośbom - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie opracował dodatkowe materiały pomocnicze w tym zakresie.

 

Zasady analizy wpływu zamierzeń inwestycyjnych i innych zamierzonych działalności wymagających uzyskania decyzji środowiskowych i/lub pozwoleń wodnoprawnych;  na stan wód i cele środowiskowe ustalone w Planach gospodarowania wodami przedstawiono w prezentacji pn. Problematyka analiz wpływu korzystania z wód na cele środowiskowe [PDF 2.73 MB].

 

Wyciąg z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (dla regionu wodnego Górnej Wisły) - w zakresie identyfikacji JCWP i JCWPd [XLS 0.16 MB]

 

Wyciąg z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju (dla regionu wodnego Czarnej Orawy) - w zakresie identyfikacji JCWP i JCWPd [XLS 0.03 MB]

 

Wyciąg z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru - w zakresie identyfikacji JCWP i JCWPd [XLS 0.03 MB]

 

W prezentacji poruszono zagadnienia związane z określeniem:

  • celu środowiskowego dla jednolitych części wód,
  • oceny stanu wód,
  • ustaleń wynikających z Planu gospodarowania wodami i warunków korzystania z wód,
  • identyfikacji części wód i jej kategorii,
  • wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych
  • czynników oddziaływania zamierzonej działalności na elementy stanu wód
  • oceny wpływu czynników oddziaływania zamierzonej działalności na poszczególne wskaźniki stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

 

Materiał ten powstał na wniosek wielu środowisk z obszaru działania RZGW w Krakowie widzących konieczność uporządkowania i zebrania w jednym dokumencie wiedzy i wymogów prawnych.