Plany gospodarowania wodami

Informujemy, że w dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dokumenty zostały opublikowane w formie rozporządzeń w Dzienniku Ustaw stając się aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej.

 

Na obszarze działania RZGW w Krakowie obowiązują:

  1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
  2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
  3. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju 

 

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Dniestru i Dunaju są dokumentami strategicznymi, które m.in. opisują stan wód powierzchniowych i podziemnych, określają cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz wskazują zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód. Opublikowane plany zawierają również listę inwestycji mogących pogorszyć stan wód, których realizacja jest niezbędna dla rozwoju gospodarki. Lista inwestycji stanowi Załącznik Nr 4 do Planów gospodarowania wodami.

Plany gospodarowania wodami (PGW) są jednymi z najważniejszych dokumentów opracowywanych w ramach planowania w gospodarce wodnej. Opracowuje je Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne od dnia 10 stycznia do 15 września 2017 r. konsultacjom społecznym podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW, który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji.

 

Dokumenty można pobrać w wersji elektronicznej:

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem II aPGW [PDF 0.13 MB]

Opis Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW [PDF 0.12 MB]

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Informuje, że z dniem 22 czerwca 2015 r. zakończyły się półroczne konsultacje społeczne projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Jarftu.

Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych, szkoleniach, konferencjach oraz poprzez składanie uwag do projektów dokumentów serdecznie dziękujemy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Informuje, że na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podał do publicznej wiadomości prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Jarftu.

 

Informujemy, że w związku z trwającymi od 22 grudnia 2014 r. konsultacjami aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły, Dniestru i Dunaju, odbędzie się szereg spotkań konsultacyjnych. Już wkrótce, bo 10 lutego 2015 r. odbędzie się konferencja regionalna, na którą zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, naukowcy, organizacje pozarządowe oraz użytkownicy wód.

Dodatkowo, w każdym regionie wodnym na obszarze działania RZGW w Krakowie, odbędą się spotkania z lokalnymi władzami oraz społecznością.

Poniżej zamieszczamy terminy i miejsca spotkań, które odbędą się w ramach konsultacji.

  • 3 marzec 2015r.    spotkanie konsultacyjne w Przemyślu
  • 4 marzec 2015r.    spotkanie konsultacyjne w Krakowie
  • 5 marzec 2015r.     spotkanie konsultacyjne w Jabłonce
  • 16 kwiecień 2015r.    spotkanie konsultacyjne w Ustrzykach Dolnych

W związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy opublikowane w dniu 25.11.2014r. przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podał ponownie do publicznej wiadomości bieżące projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry,Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej, Jarft przedłużając tym samym termin konsultacji do 22 czerwca 2015 r.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje że dniem 25 listopada 2014 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sześciomiesięcznych konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy w Polsce. Dyrektor RZGW w Krakowie wspomaga Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu na obszarze Regionu Wodnego Górnej Wisły, Dniestru i Czarnej Orawy konsultacji dotyczących projektów aPGW dla dorzecza Wisły, Dniestru i Dunaju.

Z treścią konsultowanych dokumentów dla ww. Dorzeczy można zapoznać się w następujący sposób:

  • na stronie internetowej dedykowanej aPGW w zakładce „PGW dla Dorzeczy”
  • Osobiście w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Wydział Panowania Gospodarowania Wodami, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (piętro VI, pok. 603)
  • Osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, piętro III, pok. 316

 

 

alt 

 

Wszystkim uczestnikom szkoleń organizowanych w dniach 3-5.12.2014 serdecznie dziękujemy za udział i zainteresowanie działalnością RZGW w Krakowie. Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w szkoleniu zamieszczamy poniżej materiały ze szkolenia. Przypominamy, że szkolenie dotyczyło elementu aktualizowanych Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) jakim jest Program wodno-środowiskowy kraju (aPWŚK).

 

Szanowni Państwo

 

W związku z przypadającym na 25 listopada rozpoczęciem przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej półrocznych konsultacji aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy (aPGW),  Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej w Krakowie zaprasza na szkolenia. Szkolenia dotyczyć będą elementu PGW jakim jest Program wodno-środowiskowy kraju i organizowane są w ramach działań informacyjnych wspierających proces konsultacji społecznych aPGW  w obszarze RZGW w Krakowie.

 

Aktualizacja planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi przedmiot prac II cyklu planistycznego, który rozpoczął się w 2010 r. i będzie trwać do końca 2015r. W pierwszej kolejności poddano konsultacjom społecznym opracowany nowy harmonogram i program prac oraz przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej.

 

 

W okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. można było wnosić uwagi do wyżej wymienionych dokumentów. Następnym krokiem jest przystąpienie do konsultacji społecznych zaktualizowanych projektów PGW wraz z poddaniem ich  strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

Konsultacje społeczne w pierwszym cyklu sporządzania planów gospodarowania wodami dobiegły końca z dniem 30 czerwca 2009 roku. Po raz pierwszy w Polsce, na tak dużą skalę społeczeństwo zostało zaproszone do dyskusji na temat planów i działań, które wpłyną na stan naszych rzek, jezior, a tym samym na możliwości rozwoju dla nas i przyszłych pokoleń.