Warunki korzystania z wód zlewni

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni sporządza się kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest konieczne określenie szczegółowych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.  Warunki korzystania z wód zlewni określają:

 1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
 2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
 3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
  a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
  b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
  d) wykonywania nowych urządzeń wodnych.

 

 

 

ZlewniaEtap pracWyniki badań biologicznych i fizykochemicznych wybranych JCWP (*)
Białka w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) Karty badań dla JCWP [PDF 0.40 MB]:

 1. fragment JCWP Białka od Rybiego Potoku do  Jaworowego z Jaworowym od granicy państwa -   Jaworowy Potok 
 2. JCWP Trybska Rzeka
Bobrza w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) Karty badań dla JCWP [PDF 0.52 MB]:
 1. JCWP Bobrza do Ciemnicy  
 2. JCWP Dopływ spod góry Zelejowej  
 3. JCWP Ostróżek
Łada w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) -
Łęg w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) Karty badań dla JCWP [PDF 2.17 MB]:

 1. JCWP Branna
 2. JCWP Dopływ spod Hadykówki
 3. JCWP Dopływ spod Morgów
 4. JCWP Dopływ z Maziarni
 5. JCWP Dopływ z Nartu
 6. JCWP Grochalka
 7. JCWP Kanał Łęg – Klewiec
 8. JCWP Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy)
 9. JCWP Miętus
 10. JCWP Murynia
 11. JCWP Olszowiec
 12. JCWP Olszówka
 13. JCWP Osa
 14. JCWP Przywra do Dąbrówki
 15. JCWP Sanna
 16. JCWP Sokolniki
 17. JCWP Strug
Łososina w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) Karty badań dla JCWP [PDF 0.44 MB]:

 1. JCWP Białka
 2. JCWP Potok Stańkowski
 3. fragment JCWP Łososina do Słopniczanki-Słopniczanka
Raba
(od źródeł do ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce)
w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) Karty badań dla JCWP [PDF 0.64 MB]:   (**)

 1. JCWP Bysinka
 2. JCWP Kasinianka
 3. JCWP Lubieńka
 4. JCWP Olszówka
 5. JCWP Skomielnianka
 6. JCWP Trzebuńka
 7. JCWP Wielka Suszanka
Ropa w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) -
Soła w trakcie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zakończono konsultacje społeczne) -

 

 (*) Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) nie objętych Państwowym Monitoringiem Środowiska wykonane na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach realizacji zadań dotyczących opracowania warunków korzystania z wód zlewni, sfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(**) Karty badań zawierają jedynie wyniki badań fizykochemicznych, nie wykonano badań elementów biologicznych.

Informujemy, że wyniki badań biologicznych i fizykochemicznych JCWP nie objętych Państwowym Monitoringiem Środowiska dla zlewni Białki, Bobrzy, Łęgu, Łososiny oraz Raby są już dostępne na stronie internetowej RZGW w Krakowie w formie PDF (Harmonogram opracowania warunków korzystania z wód zlewni) oraz na portalu "Warunki korzystania z wód"

 

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, które mogą zostać wykorzystane jako materiał pomocniczy przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 28.09.2015 r. zakończyły się 21-dniowe konsultacje przeprowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów warunków korzystania z wód zlewni Białki, Bobrzy, Łęgu oraz Łososiny. Konsultacjom poddano projekty Rozporządzeń Dyrektora RZGW w Krakowie ww. zlewni wraz z opracowanymi dla nich prognozami oddziaływania na środowisko.

 

Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych, oraz poprzez składanie uwag do projektów dokumentów serdecznie dziękujemy.


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łososina wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łososina [PDF 0.04 MB]

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łososina [PDF 0.26 MB]

 

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łososina [ZIP 1.62 MB]

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łęg wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łęg [PDF 0.04 MB]

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łęg [PDF 0.29 MB]

 

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łęg [ZIP 1.92 MB]

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Białki wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Białki [PDF 0.04 MB]

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Białki [PDF 0.22 MB]

 

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Białki [ZIP 1.58 MB]

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 469) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Bobrzy wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Bobrzy [PDF 0.04 MB]

 

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Bobrzy [PDF 0.25 MB]

 

Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni rzeki Bobrzy [ZIP 1.98 MB]

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Ropy wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Soły wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Łady wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości projekt warunków korzystania z wód zlewni rzeki Raby (od źródeł do ujścia rzeki do zbiornika Dobczyce) wraz z opracowaną do niego prognozą oddziaływania na środowisko.