Plany przeciwdziałania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył prace związane ze sporządzeniem projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą Prawo wodne  zawiera:

 • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
 • propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
 • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
 • katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Podstawą prawną sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych jest art. 88s. ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121), który nakłada na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej  obowiązek przygotowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

 

Zgodnie z art. 88r. ust. 3 i ust. 4 powyższej ustawy, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

 1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
 2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
 3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian  naturalnej i sztucznej retencji;
 4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

 

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru stanowią podstawę do opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

Jego głównym zadaniem jest wskazanie propozycji działań, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o możliwości zapoznania się z planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Górnej Wisły, Czarnej Orawy  i Dniestru wraz z uzasadnieniami oraz podsumowaniami, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt. 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017  poz.1405 tekst jednolity), w siedzibie RZGW w Krakowie RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w godzinach od 8.00 do 15.00, w pokoju nr 305 (III piętro) oraz na stronie internetowej.Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły

 1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [PDF 0.29 MB]
 2. Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym [PDF 0.69 MB]
 3. Mapa regionu wodnego [JPG 3.35 MB]
 4. Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [PDF 1.40 MB]

 


Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Czarnej Orawy

 1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [PDF 0.29 MB]
 2. Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym [PDF 0.58 MB]
 3. Mapa regionu wodnego [JPG 1.56 MB]
 4. Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [PDF 0.74 MB]

 


Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dniestru

 1. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie [PDF 0.28 MB]
 2. Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym [PDF 0.58 MB]
 3. Mapa regionu wodnego [JPG 2.18 MB]
 4. Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [PDF 0.74 MB]

 

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zakończył konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS).

 

Poniżej przedstawiamy ostateczne wersje harmonogramu i programu prac związanych  z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz sprawozdanie z konsultacji społecznych.

 

Uwagi oraz wnioski zebrane w trakcie konsultacji społecznych zostały ujęte w tabeli rozbieżności.