Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) opracowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska. Program określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy. Wszystkie działania zostały zidentyfikowane, zebrane i opracowane dla każdej scalonej jednolitej części wód. PWŚK stanowi część składową Planów gospodarowania wodami

 

Działania podstawowe skierowane są do realizacji niemal we wszystkich częściach wód na terenie całego kraju i wynikają z zapisów aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych. Do działań takich zalicza się realizację np. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych KPOŚ czy programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2 000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej.

 

Działania uzupełniające to drugi rodzaj działań wskazanych w art. 113a przez Ustawę Prawo wodne i ukierunkowanych na osiągnięcie ustalonych celów środowiskowych. Należą do nich np. środki prawne, administracyjne i ekonomiczne, działania na rzecz ograniczenia emisji, czy działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu.

 

Opracowując Program wodno-środowiskowy kraju Prezes KZGW zapewnia możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).  Program wodno-środowiskowy kraju jest aktualizowany co 6 lat.

 

 Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju
 

Informujemy, że zakończyły się prace nad aktualizacją PWŚK. Aktualny dokument dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html

 

 

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podał do publicznej wiadomości prognozę oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.


Więcej informacji na temat konsultacji oraz sposobu składania uwag znajdą Państwo na stronie KZGW