MasterPlany

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Rady Ministrów zostały przyjęte MasterPlany dla obszaru dorzecza Wisły i Odry.

Z treścią dokumentów mogą się Państwo zapoznać na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Środowiska

MasterPlany są to przejściowe dokumenty, których opracowanie miało na celu zestawienie inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie do 2021 roku. Na konieczność ich opracowania wskazała Komisja Europejska, uznając, że pierwsze Plany gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy w Polsce (zatwierdzone w 2010 r.), nie stanowią strategicznych i kompleksowych dokumentów planistycznych. Masterplany w odrębnej formie funkcjonować będą do czasu zatwierdzenia w grudniu 2015 r. zaktualizowanych PGW - zostaną wprowadzone do aPGW jako ich element .

Prace nad dokumentami polegały na przeprowadzeniu szczegółowej analizy pod kątem wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z RDW. Przeanalizowano, dla każdej inwestycji indywidualnie, czy istnieje zagrożenie, iż może ona spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu/potencjału lub pogorszenie stanu/potencjału jednolitych części wód i czy w związku z tym rozważyć należy zastosowanie odstępstwa od celów środowiskowych. W wyniku takiej oceny stworzono dwie podstawowe listy inwestycji, tj.:

  1.  Lista nr 1 - Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód ;
  2.  Lista nr 2 - Inwestycje, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie stanu/potencjału i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa. Inwestycje z Listy nr 2, dla których stwierdzono spełnienie przesłanek z art. 4.7 RDW zostaną wpisane do aktualizacji planów gospodarowania wodami i przypisane im zostanie odstępstwo z art. 4.7 RDW.