Współpraca na wodach granicznych

Granica państwowa pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Słowacką mierzy ok. 541 km, z czego ok. 105 km przebiega po wodach płynących. Najdłuższe odcinki zlokalizowane są na rzece Poprad - 31,5 km i Dunajec - 15,0 km oraz pot. Jeleśnia - 15,3 km i Białka - 13,5 km.

 

W ramach współpracy polsko –słowackiej, RZGW w Krakowie zaangażowany jest w pracach Polsko - Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych i Stałej Polsko-Słowackiej Komisji Granicznej.

Granica państwowa pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą mierzy ok. 528 km, z czego ok. 281 km przebiega po wodach płynących, w tym rzeka Bug – 221,7 km będąca w zarządzie RZGW w Warszawie, oraz rzeka San – 59,5 km w zarządzie RZGW w Krakowie.
W ramach współpracy polsko-ukraińskiej, RZGW w Krakowie zaangażowany jest w pracach Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych.

W dniu 27 stycznia 2010 r., we Lwowie odbyła się Konferencja otwierająca Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013, w której wzięli udział przedstawiciele RZGW w Krakowie.  W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych Białorusi, Polski  i Ukrainy (Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP i Ministerstwa Gospodarki Ukrainy) oraz lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych i uczelni z w/wym. państw.