Susza

Susza jest złożonym zjawiskiem, procesem zachodzącym w przyrodzie, które prowadzi do wyczerpywania się wód w dorzeczu.

 

Zjawisko rozpoczyna susza atmosferyczna, czyli niedostatek opadów. Brak opadów może uruchomić mechanizm posuchy, gdy temu bezdeszczowemu okresowi towarzyszy wysoka temperatura powietrza zwiększająca parowanie. Istotne jest także, czy okres suszy atmosferycznej wypada w zwykłej porze zasilania wód podziemnych wodami opadowymi. Pod wpływem suszy atmosferycznej rozwija się susza glebowa: wyczerpują się zasoby wolnej wody występującej w gruncie, maleją zasoby wilgoci glebowej, rozpoczyna się wysychanie gleby.Dalszy brak opadu wywołuje suszę hydrologiczną.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza do zapoznania się z opracowaniem:

 

Zjawisko suszy na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2003 roku

 

 

 

Zjawisko Suszy na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2011 roku

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy opracował Pomiarowo – informatyczny system monitoringu warunków agrometeorologicznych i hydrologicznych w zlewniach rolniczych i ekosystemach rolniczych. Jego celem jest monitoring oraz prognoza przebiegu i skutków oraz ocena ryzyka wystąpienia deficytu i nadmiaru płytkich wód podziemnych (glebowych i gruntowych) oraz wód powierzchniowych na obszarach wiejskich w wybranych reprezentatywnych ekosystemach rolniczych i zlewniach cieków wiejskich, w zróżnicowanych regionach agroklimatycznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o niekorzystnych  warunkach hydrometeorologicznych. Dzięki temu systemowi użytkownik może zdefiniować aktualny stan prognozy 10- i 20-dniowe: warunków opadowych, uwilgotnienia gleby, deficytu wody roślin uprawnych, potencjalnej redukcji plonu, warunków hydrologicznych wód powierzchniowych płynących.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczął prace związane ze sporządzeniem projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania.

 

Czytaj więcej...