Współpraca zagraniczna

W dniach 4 - 7 lipca 2016 r. delegacja z Agence de l’eau Artois-Picardie (Francja) złożyła wizytę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie. Francuskiej delegacji przewodniczyli Zastępca Dyrektora Generalnego Agencji Wodnej Artois-Picardie oraz Przewodniczący Stałej Komisji ds. Działań Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju (Komitet Zlewniowy Artois-Picardie).

 

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wodnej z Francji odbyło się na zaproszenie Dyrektora RZGW w Krakowie w ramach umowy partnerskiej, która dotyczy współpracy w dziedzinie zarządzania gospodarką wodną oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz z Dyrektywy Powodziowej, a także w zakresie mechanizmów instytucjonalnych i finansowych w procesie zarządzania zlewniowego. Mając na względzie dotychczasową dobrą współpracę Strony postanowiły przedłużyć współpracę na okres kolejnych 5 lat i w dniu 6 lipca 2016 r. podpisano kontynuację umowy partnerskiej.

 W dniach 5 – 6 sierpnia 2013 r. delegacja RZGW w Krakowie uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) (Bawarski Krajowy Urząd Środowiska). Celem spotkania, które odbyło się w siedzibie Oddziału LfU w Hof, była kontynuacja kilkuletniej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania gospodarką wodną, w szczególności zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi, realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej Unii Europejskiej, a także zagadnień instytucjonalnych Bawarski Krajowy Urząd Środowiska (LfU) jest centralnym organem ochrony środowiska, ochrony przyrody, geologii i zarządzania zasobami wodnymi.

 

Pracownicy Ośrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Krakowie (6 osób) odbyli 2-u etapowe szkolenie w zakresie oprogramowania KALYPSO, zorganizowane przez firmę Björnsen Beratende Ingenieure GmbH, jedno z wiodących biur inżynierskich w dziedzinie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ekologii oraz rozwoju miast.

 

W dniach 8-11 grudnia 2013 r. przedstawiciele RZGW w Krakowie wzięli udział w wyjeździe studialnym do Francji, na zaproszenie Agencji Wodnej Artois-Picardie, w ramach realizacji postanowień umowy partnerskiej o współpracy.

 

Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie mechanizmów instytucjonalnych i finansowych w dziedzinie zarządzania zlewniowego w gospodarowaniu wodami, realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej, współpracy na wodach granicznych oraz działań mających istotne znaczenie dla ochrony środowiska i zasobów wodnych.

 

W trakcie pobytu odbyło się szereg spotkań na których poruszane były m.in. zagadnienia związane z:

  • finansowaniem gospodarki wodnej,
  • zasadą „zanieczyszczający płaci” wynikającą z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej w odniesieniu do takich sektorów jak gospodarka komunalna oraz rolnictwo,
  • kluczowymi problemami występującymi na obszarze działania Agencji Wodnej Artois-Picardie,
  • oceną hydromorfologiczną rzek (badania terenowe i analizy przestrzenne),
  • wdrażaniem Planów Gospodarowania Wodami oraz Programów Działań.
  • zmianami klimatycznymi i ich wpływem na zlewnie znajdujące się na obszarze działania Agencji Wodnej Artois-Picardie.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jest członkiem Międzynarodowego Związku Organizacji Zlewniowych (RIOB - Reseau International des Organismes de Bassin lub INBO – International Network of Basin Organizations), który został powołany na zjeździe założycielskim w 1994 roku w Aix-les-Bains (Francja), przez organizacje, których wspólnym celem było wprowadzenie zintegrowanej gospodarki zasobami wodnymi w zlewniach.