Fundusz SpójnościProjekt „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej”, realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiera kompleksowe działania o znaczeniu strategicznym dla zlewni Białej Tarnowskiej i jest kontynuacją projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska", wdrożonego w latach 2010-2014 przez RZGW w Krakowie w ramach działania 5.2 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Synergiczne efekty prac obu projektów przywrócą drożność korytarza ekologicznego doliny Białej Tarnowskiej,  poprawiając funkcjonowanie ekosystemu oraz  zwiększając jego odporność na zmiany klimatu.

 

Celem strategicznym Projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód rzeki Białej Tarnowskiej. Główną przeszkodą w osiągnieciu dobrego staniu wód są istniejące bariery hydrotechniczne przerywające ciągłość rzeki i ograniczające funkcjonowanie korytarza ekologicznego.

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele bezpośrednie mierzone wskaźnikami produktu.

  • Likwidacja 15 barier migracyjnych dla ryb, polegająca na przebudowie poprzecznych budowli  hydrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów gatunków wędrownych i gatunków o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej takich jak: łosoś, troć, certa, brzanka, brzana i różanka. Wszędzie gdzie było to możliwe wybrano, rozwiązania „bliskie naturze” naśladujące warunki panujące w naturalnej rzece. Zrealizowane inwestycje mają zapewnić pełną ekologiczną ciągłość rzeki tj.: nieprzerwany przepływ wody, stałą możliwość transportu osadów dennych oraz swobodną dwukierunkową migrację organizmów wodnych.
  • Udrożnienie korytarzy rzecznych o łącznej długości 80 km, w tym 43,1 km w górnym biegu rzeki Białej Tarnowskiej i 36,9 km dopływów. Sumarycznym efektem działań będzie  przywrócenie ciągłości  ekologicznej koryta  Białej Tarnowskiej na odcinku źródeł do ujścia o długości 101,8 km oraz odtworzenie historycznych połączeń pomiędzy poszczególnymi dopływami Białej Tarnowskiej, Dunajcem, Wisłą i Morzem Bałtyckim.   
  • Poprawa stanu ekologicznego wód (wskaźniki biologiczne, hydrologiczne  i morfologiczne) - w szczególności dla 5 jednolitych części wód obejmujących zlewnię Białej Tarnowskiej:  PLRW200014214899 - Biała od Rostówki do ujścia, PLRW2000142148579 - Biała od Binczarówki do Rostówki, PLRW200012214832 - Biała od Mostyszy do Binczarówki z Mostyszą i Binczarówką, PLRW2000122148199 - Biała do Mostyszy, bez Mostyszy, PLRW2000122148349 – Pławianka.
  • Zainicjowanie procesów hydrologicznych i morfologicznych prowadzących do odcinkowego zwiększenia szerokości i pojemności koryta rzeki Białej Tarnowskiej oraz wytworzenia obszarów zalewowych. Długość zrenaturyzowanych i zrewitalizowanych odcinków koryta Białej Tarnowskiej  wynosi 6,45 km, a docelowa powierzchnia odtworzonych obszarów zalewowych wynosić będzie około 88 ha.