Zbiorniki wodne

Człowiek a zbiorniki wodne

 

Woda zawsze stanowiła przedmiot trosk i niepokoju człowieka, gdyż jest ona niezbędna do życia, ale jej brak lub znaczny nadmiar może być przyczyną powodującą klęski suszy lub powodzi. Rosnąca liczba ludności, rozwój urbanizacji oraz postępująca transformacja gospodarcza wielu gałęzi produkcji niesie ze sobą zapotrzebowanie na wodę. Wskaźniki zasobów wody czystej na 1 mieszkańca Polski daleko odbiegają od analogicznych mierników w krajach sąsiednich. Konieczna jest retencja wody, zwłaszcza tam, gdzie niewielkie są dotąd skażenia środowiska. Temu celowi służą między innymi budowane dużym nakładem środków zbiorniki retencyjne. W Polsce południowej takie inwestycje lokalizowane są na rzekach górskich. Spełniają one rolę zbiorników przeciwpowodziowych, łagodzą skutki suszy stanowiąc jednocześnie zasób wody pitnej dla pobliskich aglomeracji miejskich.


Zbiorniki wodne i ich podstawowe zadania

 

Obecnie budowane zbiorniki wodne są obiektami wielozadaniowymi, spełniającymi następujące zadania:

  • ochrona terenów leżących w dolinie rzeki poniżej zapór przed powodzią, poprzez obniżenie maksymalnych przepływów (poprzez akumulację fali powodziowej w zbiorniku i sterowanie urządzeniami spustowymi, możemy rozłożyć ją w czasie, nie dopuszczając tym samym do niebezpiecznych wezbrań poniżej),
  • ochrona biologicznego życia rzek, poprzez zwiększenie minimalnych przepływów w okresie suszy (zgromadzona woda w zbiorniku retencyjnym pozwala na uzupełnienie deficytu wody w korycie poniżej zapory),
  • zaopatrzenie w wodę obszarów cierpiących na jej niedobór (poprzez pobór wody zmagazynowanej w zbiorniku i wykonanie systemów przesyłowych, możemy dostarczyć wodę nawet do odległych obszarów),
  • regulacja stosunków wodnych w terenie (stwarza możliwość dla melioracji gruntów i likwidację rozproszonych źródeł poboru wody),
  • produkcja energii elektrycznej,
  • miejsca wypoczynku i rekreacji.

 

Dane charakterystyczne zbiorników oraz dane hydrologiczne mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów projektowych, naukowych itp.


Lokalizacja
Zbiornik Wodny Besko zlokalizowany jest na 172,8 km rzeki Wisłok w miejscowości Sieniawa, w województwie podkarpackim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1978 roku.

 

Lokalizacja
Zbiornik Wodny Chańczy zlokalizowany jest na 36 km rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscowości Korytnica, w województwie świętokrzyskim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1985 roku.

 

Lokalizacja
Zbiornik Wodny Czaniec zlokalizowany jest na 28,8 km rzeki Soły w miejscowości Porąbka, w województwie śląskim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1967 roku.

 

Lokalizacja
Zbiornik Wodny Dobczyce zlokalizowany jest na 60,1 km rzeki Raby w miejscowości Dobczyce, w województwie małopolskim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1986 roku.

 

Lokalizacja
Zbiornik Wodny Klimkówka zlokalizowany jest na 54,4 km rzeki Ropy w miejscowości Klimkówka, w województwie małopolskim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1994 roku.

 

Lokalizacja
Zbiornik Wodny Porąbka zlokalizowany jest na 32,3 km rzeki Soły w miejscowości Międzybrodzie Bialskie, w województwie śląskim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1936 roku.

 

Lokalizacja
Zbiornik Wodny Tresna zlokalizowany jest na 40 km rzeki Soły w miejscowości Tresna, w województwie śląskim.

Eksploatacja
Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1967 roku.