Korzystanie z wód

Na obszarze RZGW w Krakowie zasoby wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywane są do wielu celów. Korzystanie z wód obejmuje w szczególności - pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, przerzuty wody oraz piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych. Jednocześnie wody wykorzystywane są do celów komunalnych, energetycznych, przemysłowych, żeglugowych, rybackich, rekreacyjnych, a także wydobywa się z nich kamienie, żwiry i piasek. Działaniom związanym z korzystaniem z wód często towarzyszy zabudowa hydrotechniczna. Na obszarze RZGW w Krakowie występują praktycznie wszystkie formy korzystania z wód.

 

 


 

 

Moc elektrowni wodnych zlokalizowanych na obszarze RZGW w Krakowie stanowi 40 % krajowej mocy elektrowni wodnych, a produkcja średnio 1169 GWh co stanowi 32% produkcji krajowej.

 

Główne elektrownie wodne (powyżej 5 MW) w obszarze RZGW w Krakowie zostały wybudowane - na Sole przy zbiornikach wodnych Tresna i Porąbka oraz elektrownia szczytowo-pompowa na górze Żar; na Dunajcu przy zbiorniku Czorsztyn-Niedzica oraz przy zbiornikach Rożnów i Czchów; na Sanie przy zbiornikach Solina i Myczkowce.

 

Dane charakterystyczne głównych elektrowni wodnych (stan na 2007 r.).

 

 

Ponadto na rzekach i potokach na obszarze działania RZGW w Krakowie funkcjonuje kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych (poniżej 5 MW).

 

"Zasady udostępniania urządzeń wodnych, będących w trwałym zarządzie RZGW, na cele energetyki wodnej" [PDF 0.18 MB]

 

 

W 2010 roku na zlecenie RGZW w Krakowie zostały opracowane "Wytyczne do uwarunkowań  rozwoju hydroenergetyki w obszarze działania  RZGW w Krakowie", które zawierają prawne, środowiskowe, społeczne i technologiczne wskazania rozwoju małych elektrowni wodnych (MEW) na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie. Ich celem nadrzędnym jest wskazanie możliwości godzenia interesów małej energetyki wodnej z koniecznością zachowania zasobów naturalnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Opracowanie, będące swego rodzaju zbiorem dobrych praktyk, zawiera materiały, które mają pomóc inwestorom w przygotowaniu i realizacji obiektów małej energetyki wodnej, bez narażania się na długotrwałe procedury odwoławcze i wzrost kosztów inwestycji z uwagi na uwarunkowania środowiskowe. Drugim adresatem są organy odpowiedzialne za wydanie  odpowiednich decyzji, dla których „Wytyczne” mogą być pomocne  w analizie potencjalnych oddziaływań i kryteriów branych pod uwagę przy ocenie lokalizacji MEW oraz przy wskazaniu skutecznych środków łagodzących i kompensujących negatywne oddziaływania.