Mechanizm Finansowy EOG

 
 

 

  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, zrealizował  projekt pt. "Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego dorzecza Dunaju", finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.