Środowisko geograficzne

Pogoda w regionie wodnym Górnej Wisły przez 65% dni w roku kształtuje się pod wpływem powietrza polarno-morskiego, przez 20% dni w roku pod wpływem polarno-kontynentalnego, przez blisko 6% dni w roku pojawia się powietrze arktyczne, najrzadziej, tylko przez 3% dni w roku napływają nad obszar masy powietrza zwrotnikowego. Przez pozostałe 6% dni w roku wpływ mają inne czynniki cyrkulacyjne.

Obszar działania RZGW w Krakowie ma urozmaiconą budowę geologiczną. W skład wyodrębnionych jednostek regionalnych wchodzą: Karpaty, część zapadliska przedkarpackiego, fragmenty niecki górnośląskiej, monokliny śląsko-krakowskiej, niecki nidziańskiej, Gór Świętokrzyskich oraz niecki lubelskiej.

RZGW w Krakowie obejmuje działaniem trzy jednostki fizyczno-geograficzne:

  • Karpaty (40% obszaru działania),
  • Kotlinę Podkarpacką (35%),
  • Wyżynę Małopolski (25%).