Charakterystyka społeczno-gospodarcza

Rzeki i potoki stanowią jeden z głównych elementów krajobrazu i mają zasadnicze znaczenie dla życia ludzi i rozwoju gospodarki.
Płynąca woda stale kształtuje koryta rzek i potoków często prowadząc do ich „zdziczenia”, poprzez nadmierną, będącą zjawiskiem naturalnym, erozję dna oraz brzegów.

Obszar działania RZGW w Krakowie, w stosunku do całego kraju, wyróżnia się wyższym stopniem zalesienia i niższym udziałem użytków rolnych w ogólnej strukturze użytkowania powierzchni ziemi. Udział lasów wynosi 32%, a użytków rolnych – 58%.

W obszarze działania RZGW w Krakowie działalność gospodarcza przejawia się aktywnością wielu gałęzi przemysłu, w tym wodochłonnego oraz powodującego znaczne zanieczyszczenie środowiska.

Obszar regionu wodnego Górnej Wisły zamieszkuje około 5,9 mln ludzi (15 % ludności kraju). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 137 osób na km².